Advokatforeningen ber om en forklaring på besøkspraksisen i Trondheim fengsel.
Advokatforeningen ber om en forklaring på besøkspraksisen i Trondheim fengsel.

Reagerer på besøksnekt i Trondheim fengsel

Advokat Bjørn Philipson nektes å møte sin egen klient i fengselet. Nå ber Advokatforeningen om en forklaring.

Publisert Sist oppdatert

Advokat Bjørn Philipson planla nylig et besøk av en klient i Trondheim fengsel. Ettersom fengselet ifølge advokaten har innført et absolutt forbud mot fysiske besøk både fra familie og advokat, måtte besøket skje elektronisk.

I andre fengsler i landet tillates fremdeles besøk med glassvegg, påpeker advokaten.

Advokat Bjørn Philipson
Advokat Bjørn Philipson

Vil ha lik praksis

Philipson reagerer derfor på praksisen i Trondheim.

- For en innsatt er det stor forskjell på å få et besøk med glassvegg, og å måtte kommunisere via iPad eller telefon. Som forsvarer ønsker jeg derfor å besøke klienten fysisk, for å forsikre klienten av at man er der for dem. I tillegg har det en sosial gevinst som er spesielt viktig i den tiden vi er inne i, sier Philipson, og legger til at det i noen fengsler også er egne utfordringer knyttet til Internett som fungererer dårlig, sier Philipson til Advokatbladet.

Han etterlyser en lik praksis i alle fengslene slik at hvert fengsel ikke kan innføre egne regler med mindre særlig smittevernfaglige grunner foreligger.

- Jeg ser ingen grunn til at Bredtvedt skal tillate besøk mens Trondheim ikke gjør det. Og så vidt meg bekjent gjelder regelen for alle, enten du er advokat fra Trondheim, Oslo eller Bergen, påpeker Philipson.

Advokatforeningen har sendt henvdendelse

Nylig tok han kontakt med Advokatforeningen som nå har henvendt seg til fengselet, der de ber om en begrunnelse for praksisen.

«Landets fengsler praktiserer fysiske besøk gjennom glassvegg. Vi har fått opplyst at Trondheim fengsel har lagt seg på en strengere linje og ikke tillater fysiske besøk (verken fra familie eller advokat) – kun samtale via iPad. Slik vi forstår dette har dette vært på plass gjennom hele januar, og er forlenget til 3. februar.

«Straffegjennomføringsloven kapittel 3 A om midlertidige regler for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19 gjelder fram til 1. juni 2021. § 45 a første ledd innebærer at kriminalomsorgen «[e]tter en konkret vurdering kan … nekte besøk i fengsel dersom besøket vil innebære en særskilt smitte- eller helsefare, eller det på grunn av sykefravær i fengselet vil bli uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket.» Etter bestemmelsens annet ledd kan besøk fra advokat bare nektes dersom besøket ikke kan gjennomføres på en helsemessig forsvarlig måte.»

- Må konkret vurderes

I brevet heter det videre at «Det ligger derfor i forslaget til bestemmelse at kriminalomsorgen må foreta en konkret vurdering. For at besøk skal kunne nektes på grunnlag av bestemmelsen, må det være tale enten om en særskilt smittefare fra den besøkende eller en særskilt helsemessig risiko hos den innsatte, eller om fravær i fengselet som gjør det uforholdsmessig vanskelig å gjennomføre besøket, jf. Prop. 36 L (2020-2021) s. 10. Nektelse av besøk er enkeltvedtak i forvaltningsloven forstand, og skal i utgangspunktet nedtegnes skriftlig og begrunnes, jf. forvaltningsloven kapittel V. Videre er vedtaket gjenstand for klage til overordnet nivå i kriminalomsorgen, jf. samme lov kapittel VI.

Vi minner om at smitteverntiltak ikke bør gå lenger enn det som er smittevernmessig nødvendig».

På bakgrunn av dette etterspør Advokatforeningen en begrunnelse for vedtaket om å nekte alle besøk.

Spesielt etterspør foreningen hvorfor særskilte kontrolltiltak, som bruk av glassvegg, ikke gjør det smittevernmessig forsvarlig å fortsatt tillate besøk.

Trondheim fengsel har så langt ikke besvart Advokatbladets henvendelse.

Powered by Labrador CMS