Per Danielsen.

Tilsynsrådets styre vil tilbakekalle bevillingen til Per Danielsen og Håkon Danielsen

- Har sjelden opplevd en lignende pågang av misfornøyde klienter, påpeker Tilsynsrådet, som mener å ha avdekket en rekke kritikkverdige forhold.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Tilsynsrådet hadde i forrige uke et møte, og en av sakene som ble behandlet, handlet om bevillingene til advokat Per Danielsen og hans sønn Håkon Sterling Danielsen.

Styret i Tilsynsrådet har innstilt overfor Advokatbevillingsnemnden at bevillingene til Per og Håkon Danielsen tilbakekalles.

Det var Finansavisen som skrev om saken først.

«Tilsynsrådet har gjennomført et omfattende tilsyn med virksomheten i Advokatfirmaet Danielsen & Co AS. Det er etter styrets syn blitt avdekket en rekke kritikkverdige forhold som samlet sett gir grunnlag for tilbakekall av advokatbevillingene til Per Danielsen og Håkon Mathias Sterling Danielsen, jf. domstolloven § 225 tredje ledd, jf. § 230 første ledd nr. 1», heter det i brevet som Tilsynsrådet har sendt til advokatfirmaet.

Femten siders brev fra styret

I det femten sider lange brevet lister Tilsynsrådet opp en rekke forhold. Blant annet behandles advokatfirmaets innsigelser mot flere av de påpekte forholdene.

For ett av forholdene, som gjelder uttak av det Tilsynsrådet mener er øremerkede midler fra klientkonto, skriver styret «at forklaringen som her gis i seg selv er kritikkverdig fordi advokatfirmaet skyver klientens foran seg i forsøket på å oppnå en bedre økonomisk posisjon».

Og videre:

«Ut fra det som fremgår av EYs rapport legger styret videre til grunn at Per Danielsen benyttet deler av det øremerkede beløpet på å få dekket sitt eget salærkrav.»

Måten Per Danielsen har håndtert saken på, reiser tvil om hans skikkethet som advokat, mener styret, som også kritiserer sønnen Håkon, fordi han ifølge et svarbrev fra ham «synes å mene at handlemåten er helt i orden», noe styret mener svekker tilliten til ham.

Stykker opp sakene

Styret bemerker også at advokatfirmaet, tilsynelatende gjennomgående, «deler opp klientenes saker i flere saker, uten at det alltid synes å være noen god forklaring på hvorfor dette er blitt gjort. Dette har medført uklarhet om de ulike sakenes innhold og hvilket arbeid som er utført i de forskjellige sakene. »

Videre er fakturaene utformet slik at det ikke alltid er mulig å forstå hvilket arbeid som er utført, mener Tilsynsrådets styre.

I desember 2021 skrev Finansavisen om at Tilsynsrådet hadde opprettet en tilsynssak mot advokatfirmaet Danielsen. Dette førte til mange henvendelser fra firmaets tidligere klienter.

Pågang av misfornøyde klienter

«Felles for henvendelsene er at det gjelder påstander om urettmessig krav om salær og mangelfull informasjon om kostnadene ved å benytte advokat Per Danielsen som advokat. Tilsynsrådet har sjeldent opplevd en liknende pågang av misfornøyde klienter i forbindelse med en pågående tilsynssak, og har ikke hatt ressurser til å undersøke nærmere - eller følge opp samtlige henvendelser. Flere av de som tok kontakt ga samtidig uttrykk for at de ikke ønsket at Per Danielsen skulle vite om kontakten med Tilsynsrådet, da de fryktet at han ville iverksette kostbare rettsprosesser mot dem som følge av denne kontakten», heter det i brevet.

Styret oppsummerer saken slik:

«Forholdene som er omtalt i Ernst & Young AS' bokettersynsrapport 18.03.2022 er samlet sett av en slik karakter at Per Danielsen og Håkon Danielsen må anses uskikket til å drive advokatvirksomhet videre.»

Kritikken mot Per Danielsen har pågått i flere år, påpeker styret, som viser til at ettersom Håkon Danielsens bevilling allerede er suspendert, er tiltaket mindre inngripende overfor ham.

Styret innstiller også på at de to også skal anses uskikket til å yte rettshjelp med hjemmel i domstolloven § 218 annet ledd nr. 1, og pålegger dem å dekke Tilsynsrådets utgifter til revisor i bokettersynet på 154.582 kroner.

Danielsen: Tror han vil vinne en rettssak mot Tilsynsrådet

Advokatbladet har spurt Per Danielsen om å kommentere styrets vedtak.

- Vi vant så å si alt forrige gang vi måtte i rettssak mot Tilsynsrådet for femten år siden, etter da også å ha fått bokettersyns som alle advokater får. Jeg legger til grunn at det samme må skje nå, sier Danielsen.

- Vi registrerer nemlig at Tilsynsrådet bruker feil saksbehandling. Ingen av våre synspunkter er gjengitt i vedtaket, og ikke saksbehandlet slik skal gjøres etter reglene i Forvaltningsloven. Det er ikke forklart noe sted hvorfor våre innsigelser ikke skal tas til følge. Dette er dermed ikke kontradiktorisk behandling. Det er ensidig behandling med en inhabil saksbehandler i spissen. Da må vedtaket bli galt, men det kan bli bra til slutt.

Siktet for hvitvasking

Håkon Danielsens bevilling ble suspendert i desember i fjor, og opprettholdt av Oslo tingrett i februar i år.

Ifølge Finansavisen skal politiet ha fattet interesse for Håkon Danielsen i forbindelse med at en utenlandsk borger ble siktet for hvitvasking av over fire hundre millioner kroner.

Ifølge siktelsen mot Danielsen skal advokaten ha hjulpet ham med å overføre et større pengebeløp til angivelige kreditorer i utlandet. Danielsen sier dette beløpet er på 2,6 millioner kroner, men benekter at overføringen er gjort på en ulovlig måte.

Powered by Labrador CMS