Tingrettsdommer Åsa Bech har analysert såkalt U18-saker i Oslo tingrett i 2021.

UNGDOMSDOMSTOL

Oslo tingrett vil starte hurtigdomstol for ungdom

Oslo tingrett foreslår at domstolene gis økt adgang til kontroll og innskjerping av vilkår for ungdomsstraff, og at det er påtalemyndigheten og ikke kriminalomsorgen som følger opp bruddsaker.

Publisert Sist oppdatert

- Vi ønsker å starte en hurtigdomstol hvor det er domstolen som setter vilkårene i straffen, og hvor politiet behandler saken innen få dager dersom ungdommen bryter vilkårene. Straffen skal starte med en gang, sa tingrettsdommer Åsa Bech i Politisk kvarter på NRK P2 onsdag morgen.

Bakgrunnen for uttalelsene er at Oslo tingrett har levert et 44 siders høringssvar til regjeringens forslag til endringer i blant annet strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom.

- I all hovedsak vil ikke regjeringens forslag løse dagens problemer. De to store utfordringene er at det tar alt for lang tid, og at straffen har alt for lite innhold. På disse punktene er det ikke foreslått noen særlige endringer, sier Bech.

Egne forsvarere

«Et av hovedformålene med ungdomsstraff er å hjelpe ungdom til et liv uten kriminalitet. Det understrekes at lovgiver må se på straffereaksjonene som er særlig egnet for ungdommer i et helhetlig perspektiv, og at regelverket for samfunnsstraff også må endres», følger det av Oslo tingretts høringssvar.

«Oslo tingrett foreslår å innføre en ny ordning der domstolen både fastsetter de mest inngripende vilkårene og følger opp brudd på disse. Dette vil gi en liknende måte å behandle ungdomssaker på, som ND-saker (narkotikaprogram med domstolskontroll). Det foreslås at konfliktrådet skal kontakte påtalemyndigheten ved brudd på særvilkår fastsatt av domstolen for vurdering av om saken skal bringes inn til retten. Retten kan deretter innskjerpe vilkårene, eller gjøre om ungdomsstraffen til en annen straffereaksjon», følger det videre.

Oslo tingrett ønsker at det vil være egne forsvarere som kan mye om de ulike utfordringene som ungdommen har.

- Vi tror at det vil ha utrolig stor preventiv effekt både for den enkelte ungdom, men også for ungdomsmiljøet som ser at det skjer noe, sier Bech til P2.

Egen undersøkelse om straffesaker mot ungdom under 18 år

Tingrettsdommer Åsa Bech har analysert alle dommer i straffesaker avsagt i Oslo tingrett i 2021, der tiltalte var under 18 år på gjerningstidspunktet.

I 2021 ble det avsagt dom mot 124 tiltalte i 2021 som var under 18 år på gjerningstidspunktet, 118 gutter og 6 jenter. Noen av guttene er domfelt flere ganger i løpet av året.

«I nesten alle sakene er tiltalte en ung mann med navn som tilsier at en eller begge hans foreldre har minoritetsbakgrunn. Det presiseres at foreldrenes statsborgerskap ikke er undersøkt», skriver Bech.

To typetilfeller av saker

I sin oppsummering av de viktigste funnene, skriver Bech at ungdom i stor grad begår like former for kriminalitet, og at typen lovbrudd varierer mindre enn for voksne domfelte.

Hun skriver at to typetilfeller av straffbare handlinger skiller seg ut som de mest vanlige:

«Den ene er hovedkategorien er ran begått av flere gutter med minoritetsbakgrunn mot en eller to etniske norske gutter, hvor de tiltalte og fornærmede er omtrent på samme alder. Ransutbyttet er dyre ytterjakker/klær, belter og airpods. Gjerningssted er i eller ved offentlig transport, etter kl. 18.00. Noen ganger trues det med kniv eller machete.»

«Den andre hovedkategorien er vold/hevnhandlinger begått mellom jevnaldrende gutter med minoritetsbakgrunn, også her er det ofte flere involvert i den straffbare handlingen. Gjerningssted er i de involvertes nærmiljø. Ofte er kniv eller machete involvert i handlingene.»

Tar for lang tid

Fra det kriminelle forholdet er begått til dommen avsies og straffegjennomføringen er i gang, tar det for lang tid, ifølge Bechs undersøkelse.

Her er noen av hennes hovedfunn:

  • Retten følger nesten alltid aktors påstand om reaksjonstype.
  • Det nedlegges sjelden påstand om oppreisning til ransutsatte, det avhenger av hvilken aktor som har saken.
  • Det nevnes nesten aldri i dommen om ungdommen har rusproblemer.
  • Det bør oppnevnes bistandsadvokat i noen flere ran og kroppsskadesaker for å ivareta unge fornærmede bedre.
  • For mange dommer er ikke offentliggjort i anonymisert form.
  • Dommerne må bli flinkere til å innkalle foreldre til forkynning av dom.

Bech: Hull i lovverket

Dommer Bech etterlyser en større bevissthet hos dommerkorpset om de ulike straffereaksjonene mot ungdom.

«Det skrives lite eller ingenting i årets dommer om hva retten mener ungdommen kan trenge av oppfølging, altså hva innholdet i straffereaksjonen bør være», heter det i undersøkelsen.

Hun mener det er flere hull i lovverket, blant annet at samfunnsstraffen har et maksimalt timeantall på 420 timer.

«For de aller mest aktive kriminelle ungdommene, så blir «kvantumsrabatten» ekstra stor med en slik begrensning, fordi vilkåret for å idømme ubetinget fengsel nesten aldri er til stede for ungdommer.»

Ber regjeringen lytte

Barneombud Inga Bejer Engh applauderer Oslo tingretts forslag om en hurtigdomstol for ungdom.

Barneombud Inga Bejer Engh er tidligere statsadvokat og tingrettsdommer, og støtter Oslo tingretts forslag.

- Jeg er veldig glad for at Norges største domstol som faktisk driver med disse sakene og har volumet, er så tydelige på hva som må til. Det må regjeringen lytte til. At domstolen skal inn både i fastsettelsen av vilkårene og straffegjennomføringen er ting jeg har spilt inn både overfor nåværende og forrige regjering, sier Bejer Engh til P2.

- Jeg tror det vil ha en disiplinerende effekt for domfelte, at man må møte samme dommeren igjen og fortelle hvordan det har fungert. Videre tenker jeg at det har en disiplinerende effekt overfor de som skal gi tiltaket i straffen, og skal følge opp ungdommen, sier hun.

- Må antakelig gjøre mer

Justispolitisk talsperson i Senterpartiet, Else Marie Tveit Rødby, er positiv til høringssvaret fra Oslo tingrett.

- Jeg er glad for de tydelige tilbakemeldingene fra Oslo tingrett. Jeg merker meg at de skriver i sitt høringssvar at de er positive til de endringene som regjeringen foreslår i sitt forslag. Jeg hører videre at vi antakelig må gjøre mer, og at det må fylles ut noe, sier hun til P2.

Powered by Labrador CMS