Opplæringslova. Lovkommentar. 3. utgave

Siden forrige utgave kom i 2007, er det vedtatt en rekke både små og store endringer i opplæringslova.

Det er kommet nye bestemmelser om reklame, ulykkesforsikring, leksehjelp, om videregående opplæring i bedrift, elevenes skolemiljø, ny formålsparagraf samt nye krav til lærernes undervisningskompetanse. Videre er vurdering blitt gjenstand for egne kapitler i loven.

I denne utgaven er spesielt kapitlene om videregående opplæring i bedrift og om de nye kravene til lærernes undervisningskompetanse gjenstand for omfattende revisjon.

Utgaven er oppdatert med lov- og forskriftsendringer pr. 1.8.17, og relevant rettspraksis er tatt med, samt endringene i § 15.1 og ny § 15-7 som trådte i kraft i januar i år.

Geir Helgeland, Universitetsforlaget 2018, 424 sider, 1199 kroner.