Å kjøre inntil 10 kilometer i timen for fort, vil nå gi et forelegg på 2.250 kroner. Om forelegget ikke aksepteres, og saken går til hovedforhandling, økes forelegget for denne fartsovertredelsen til 2.800 kroner.

Økte bøter for høy fart

Bøtesatsene for flere brudd på veitrafikkloven - blant annet fartsovertredelser, ruspåvirket kjøring og brudd på hviletidsbestemmelsene - er endret.

Publisert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Riksadvokaten publiserte 30. august 2021 et revidert trafikkrundskriv om bøtesatser, RA-2021-2. Rundskrivet gjelder bøtesatser for en rekke brudd på veitrafikkloven, og erstatter rundskriv RA-2009-3.

Det nye rundskrivet er konsentrert om standardisering av bøtesatser ved trafikkovertredelser for de lovbrudd det er mange av (masseovertredelser), og som ikke kan avgjøres ved forenklet forelegg.

Det er i slike saker gjennomgående lite rom for skjønn.

Tabellen med bøtesatser er videreført, men justert opp i tråd med økningen i konsumprisindeksen. Du kan laste ned tabellen her.

Tapsforskriften (førerettforskriften) og forskrift 19.09.2003 nr. 1164 om prikkbelastning omhandles ikke i rundskrivet. Men tapsforskriften omhandler ikke midlertidig tilbakekall av førerett (beslag) etter vegtrafikkloven § 33 nr. 3, og retningslinjene for dette er videreført i punkt IV.

Rundskrivet gjelder fortsatt bare for påtalemyndighetens ansvarsområde.

Powered by Labrador CMS