Likestilling handler om kultur- og holdningsendringer, skriver artikkelforfatteren.

- Økt kvinnelig eierskap forutsetter en totalendring av advokatbransjen

Marcel Stray i Juristforbundet Student gir her et tilsvar til president i Juristforbundet, Sverre Bromander. 

Publisert Sist oppdatert

Den siste tiden har det pågått en debatt om kvotering, som har skapt litt oppstyr. Jeg er veldig glad for at debatten er satt på agendaen, igjen (Advokatbladet 12.januar og Finansavisen 9.januar)

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Jeg oppfatter bred støtte til mitt hovedbudskap: Vi bør ikke diskutere kvotering isolert, men se på kvotering som en del av en helhetlig likestilling- og mangfolds politikk.  

Jeg er derfor helt enig med Bromander når han sier det er «virkelighetsfjernt å tro at kjønnsubalansen vil løse seg av seg selv».

Jeg registrerer at Juristforbundet er enige med meg i at kvotering er et kjempeviktig tiltak, men at det i tillegg må gjennomføres andre sentrale tiltak. At kvotering ikke alene er nok, følger av Juristforbudets eget innspill til regjeringens kommende likestillingsstrategi. 

Tiltak som foreslås er for eksempel forbedrede velferdsordninger for kvinnelige gründere og igangsettelse av nye tiltak som gjør det lettere for kvinner å investere i egen bedrift.

 - Totalendring av advokatbransjen

Advokatselskap er til forskjell fra andre aksjeselskap eid av de øverste ansatte – partnere – som både er ansatte og medeiere/aksjonærer. Eierne er derfor i langt mindre grad eksterne, sammenlignet med andre aksjeselskap. 

Andelen kvinnelige partnere i de ti største advokatfirmaene i Norge har økt fra 14,6 prosent i 2021 til 17,3 prosent i 2023, viser en opptelling Advokatbladet har gjort. Dette er en markant økning, men er ikke i nærheten av de førti prosentene som påkreves etter kvoteinnføringen.

Likestilling handler om kultur- og holdningsendringer, og om en utvidet forståelse av mangfoldsbegrepet. En forutsetning for økt kvinnelig eierskap er en totalendring av advokatbransjen. Det behøves først og fremst økt mangfoldskompetanse. Jeg vil gjerne se advokatfirmaer som legger frem en likestilling- og mangfoldstrategi, med konkrete tiltak som sikrer økt mangfold.

En god start vil derfor være at ethvert advokatselskap besvarer spørsmålet: Har vi mangfoldskompetanse eller er mangfold et buzz-ord vi kun bruker fordi det ser bra ut på papiret?( Før de eventuelt også går videre hva angår annen etnisk bakgrunn, LHBTQ+, funksjonsvariasjoner internt hos seg selv). Hvis de svarer ja på spørsmålet burde det være en smal sak å innfri lovkravet.

- Må se etter alternative kandidater

Eksisterende nettverk og relasjoner i næringslivet har vært dominert av menn, noe som har gjort det lettere for dem å bevege seg oppover i karrierestigen og innta styreroller. Advokatfirmaer må se etter kandidater som ikke er like en selv ved rekruttering til styrer. 

Denne «old boys network»-dynamikken, eller «gutteklubben grei» om du vil, har forsterket den eksisterende skjevheten. Det holder ikke å si at man er opptatt av mangfold i advokatbransjen. Det må gå fra ord til reell handling. 

Dersom hele sytti prosent kvinnelige jusstudenter uteksamineres årlig, er det merkverdig at kjønnsbalansen i advokatbransjen på ingen måte gjenspeiler dette på partnernivå. 

- Avhengig av en realitetsendring

Det er helt essensielt å tilrettelegge for økt kvinnelig eierskap og gründerskap for å kunne øke kvinners økonomiske styrke og innflytelse. 

Det er på tide å skape en holdningsendring i en bransje som har vist seg motstandsdyktig mot endring. Hvis vi innfører kjønnskvotering, og lar bransjekulturen stå skrevet i stein, gir det på ingen måte god nok garanti for realitetsendring. 

For å kunne oppnå økt mangfold er vi helt avhengig av en faktisk realitetsendring. En realitetsendring innebærer at det iverksettes konkrete tiltak som garanterer for en endring i styresammensetningen. Kvinner må løftes opp og frem. I tillegg må det gjøres attraktivt for kvinner å tiltre i topplederverv. Vi kan ikke jukse oss til likestilling. 

Regjeringen vil etter hvert legge frem sin likestillingsstrategi, og jeg forventer at den inneholder konkrete tiltak – utover kvoten – for hvordan man kan tilrettelegge for kvinnelig eier- og gründerskap. Dette må̊ inkluderes i regjeringens pågående strategiarbeid for likestilling mellom menn og kvinner.

Powered by Labrador CMS