Tor-Aksel Busch i dagens høring.
Tor-Aksel Busch i dagens høring.

NAV-høringen: Kritiserte lovgivningsteknikken

Både påtalemyndigheten og domstolene må i langt større grad etterkontrollere de rettslige anførslene fra offentlige spesialistorganer som NAV og skattemyndigheten, mener tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch. Han ønsker også en gjennomgang av lovgivningsteknikken.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch var førstemann ut i den to dager lange høringen som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avholder i NAV-saken.

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith er også innkalt til høringen, og det er satt av en drøy time til hennes redegjørelse og utspørring i ettermiddag klokken 17.20.

Tor-Aksel Busch startet sin innledning med å beklage på vegne av påtalemyndigheten.

- Som tidligere leder av påtalemyndigheten er det sterk grunn til å beklage at min etat har bidratt til uriktige domfellelser ved å reise saker for domstolene. Det er ikke i samsvar med slik vi ønsker å fremstå. Hele sakskomplekset bryter med våre ideelle fordringer, og det er med stor kraft man nå søker å gjenopprette de feil som ble begått, og uten unødige ulemper for de berørte. Min beklagelse er uten forbehold, sa Busch.

Lovkollisjon

Busch sa at det var spesielt ett område han håpet at granskningsutvalget ville konsentrere seg spesielt om.

- Jeg håper at granskningsutvalget vil se nærmere på lovgivningsteknikken som brukes i tilfeller som dette. Det kan sies å være en viss form for lovkollisjon, i den forstand at ordlyden i de norske bestemmelsene trekker veldig vidt, og så kommer det innskrenkninger gjennom forordninger som på mange måter nuller ut straffeansvaret i vid forstand, uten at dette fremgår av de norske lovbestemmelsen.

- Begrensningene bør etter mitt syn tydeliggjøres, slik at vi praktikere blir satt i stand til å vurdere disse begrensningene, og ikke være prisgitt en slik etappevis gjennomgang, sa Busch.

Han la til at hans innstilling i første rekke går til lovkonsipistene, altså til dem som skriver lovutkastene.

- Dette er en lovteknikk som fordrer nærmere vurdering og gjennomgang, sa Busch.

Må etterkontrollere

Han snakket deretter om den praktiske arbeidsfordelingen mellom forvaltningen på den ene siden, og påtalemyndigheten og domstolene på den andre.

- Gitt de ressurser og spesialiseringen vi har, så har arbeidsfordelingen utvilsomt ført til at det rettslige fundamentet, ved anmeldelser fra spesialistorgan, ikke er blitt kritisk gjennomgått på samme måte som faktiske forhold. Dette er meget beklagelig, men like fullt en realitet, og understreker det anmelderansvar som tilligger offentlige myndigheter i særdeleshet, sa Busch.

Han la til at han allerede har tilkjennegitt en klar lærdom fra sakskomplekset.

- Slik kan vi ikke fortsette. Vi må i langt større grad, både i domstolene og i påtalemyndigheten, etterkontrollere og etterprøve skarpt de rettslige anførsler. Dette gjelder særlig ved anmeldelser fra offentlige spesialistorgan som NAV Kontroll i denne sammenheng. Et annet eksempel er skattemyndigheten, sa Busch.

75 dommer

Så langt Busch har bragt på det rene, er 75 dommer avsagt i NAV-saken. Av disse er fengselsstraff sonet helt eller delvis i 44 tilfeller. I åtte saker ble det avsagt samfunnstraff, og i 19 saker betinget dom. Av de 75 sakene, gjaldt de aller fleste norske borgere. Tolv av sakene gjaldt utenlandske borgere.

Som han tidligere har gitt uttrykk for, var Busch kritisk til at Riksadvokatembetet ikke eksplisitt ble varslet på et langt tidligere tidspunkt.

På spørsmål fra Eva Kristin Hansen (Ap) om når påtalemyndigheten burde ha blitt koblet på saken, svarte Busch at han gjerne skulle ha blitt orientert i 2017, da Trygderettens dom kom.

- Trygderetten følger ikke påtalemyndigheten med på, den er utenfor vårt oppmerksomhetsfelt. Fra sommeren 2017 kom det avgjørelser om NAVs tolkning kunne være riktig. Om vi hadde fått noen varsler der, ville vi ha gått tungt inn i dette allerede i 2017, sa Busch.

- Overrasket

- Jeg har vanskelig for å forstå at man ikke tenkte på de skadene som hadde skjedd. Vi er ikke helt uten erfaring med at NAV har gjort feil tidligere. I 2016 fikk vi henvendelser om at de hadde beregnet for store beløp i sine anmeldelser. Vi hadde da en full runde med tanke på å gjenåpne saker, noe som ledet frem til ett tilfelle der vi ønsket gjenåpning, men der den domfelte selv ikke ønsket dette, sa Busch.

- Jeg er litt overrasket, når jeg ser på internrevisjonsrapporten fra NAV, at vi ikke får tydelige svar på hvorfor man ikke så for seg konsekvensene i straffesaker, la han til.

Følg høringen på Stortingets web-TV her.

Høringen startet i dag klokken 12.
Høringen startet i dag klokken 12.