Mange reiser til Strømstad på dagstur for å handle. Brudd på reglene om å oppholde seg i Norge, mente NAV. Foto: Bphoto, Istockphoto
Mange reiser til Strømstad på dagstur for å handle. Brudd på reglene om å oppholde seg i Norge, mente NAV. Foto: Bphoto, Istockphoto

NAV: - Å reise på handletur til Strømstad en lørdag, er regelbrudd

For seks år siden avsa Oslo tingrett en dom som viste til EØS-reglene, og frifant en svensk kvinne for svindel med arbeidsledighetstrygd. - Nav har neglisjert avgjørelsen, mener advokat Helge Hjort.

Publisert Sist oppdatert

Dommen la vekt på at arbeidssøkere kan oppholde seg fritt i hele EØS-området, og på en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen.

Advokat Helge Hjort i Advokatfirmaet Sulland representerte kvinnen da saken gikk for Oslo tingrett i desember 2013.

I retten hevdet representanten fra NAV at å reise til Strømstad for å handle en lørdag, representerte et brudd på folketrygdloven § 4-8.

En slik forståelse er «åpenbart uriktig», mente Oslo tingrett ved dommer Halvor Aas. Les dommen på Lovdata her (krever innlogging).

- Dommeren reagerte på uttalelsen, og ba NAV-representanten om å gjenta den, noe han gjorde, forteller advokat Helge Hjort.

Advokat Helge Hjort har tidligere vært helse- og sosialombud i Oslo. Allerede i 2013 var han prosessfullmektig i en sak der tingretten så hen til EØS-retten.
Advokat Helge Hjort har tidligere vært helse- og sosialombud i Oslo. Allerede i 2013 var han prosessfullmektig i en sak der tingretten så hen til EØS-retten.

Dro hjem i helgene

Den svenske kvinnen, som var 30 år gammel da rettssaken pågikk, stod tiltalt for brudd på straffeloven § 270 for å ha gitt uriktige opplysninger, og for straffeloven § 166 for å ha avgitt falsk forklaring.

Hun hadde arbeidet i Norge i noen år før hun ble arbeidsløs. I hele perioden hun jobbet, hadde hun reist hjem til Sverige i helgene. Ifølge kontoutskrifter oppholdt hun seg omtrent femti prosent av tiden eller mer i Sverige etter at hun mistet jobben. Kvinnen meldte ikke fra til NAV om at hun ikke bodde hele tiden i Oslo.

Viste til EFTA-uttalelse

Spørsmålet retten tok stilling til, var om folketrygdloven § 4-2 anvendt på kvinnens sak, var i strid med den tidligere trygdeforordningens artikkel 71 (EØF nr. 1408/71, som senere ble erstattet av en ny forordning.)

Dommen viser til en rådgivende uttalelse EFTA-domstolen avga til Borgarting lagmannsrett i 2012.

I uttalelsen heter det blant annet at artikkel 71 i forordningen «er til hinder for en bestemmelse i nasjonal lovgivning som setter faktisk tilstedeværelse i den berørte EØS-stat som vilkår for utbetaling av ytelser ved arbeidsledighet».

Tingrettsdommer Halvor Aas mente at uttalelsen måtte få direkte betydning for saken, fordi også saken uttalelsen dreide seg om, gjaldt en svensk borger bosatt i Sverige med arbeid i Norge.

Retten kom til at forordningen var til hinder for lovtolkningen NAV hadde lagt til grunn. Kvinnen ble også frifunnet for å ha løyet, da retten mente at hun ikke hadde gitt uriktige opplysninger forsettelig.

Overføringsverdi

Den rådgivende uttalelsen fra EFTA gjaldt arbeidsledighetstrygd spesifikt, men inneholder generelle synspunkter og formålsbetraktninger, forteller Helge Hjort.

- Det er ingen tvil om at fri bevegelse av personer også gjelder for de tre andre ytelsene som nå er kommet i fokus, sier Hjort.

- NAV har vedvarende og langvarig anstrengt seg for å gi EFTA-uttalelsen et så snevert anvendelsesområde som mulig, fortsetter han.

Skylddeling

Jusprofessor Hans Petter Graver tok i en kronikk i Aftenposten i dag til orde for skylddeling i NAV-skandalen.

«Mandag 28.oktober mistet det norske rettsapparatet sin uskyld overfor europaretten. (...) Feilen går gjennom hele systemet: Regjeringen har fremmet lover som strider mot EØS-reglene. Stortinget har vedtatt dem, og Høyesterett har anvendt dem. På veien har saker vært behandlet av NAV, av politi og påtalemyndighet og av forsvarsadvokater. Det er ubegripelig at feilen ikke er blitt oppdaget», skrev Graver.

Helge Hjort er enig.

- Men hovedansvaret for ikke å følge opp EFTA-domstolen og for å feiltolke gammel og ny EØS-trygdeforordning, er Arbeidsdepartementets og arbeids- og velferdsforvaltningen i fellesskap. De har ikke villet ta innover seg hva Trygderetten, den øverste forvaltningsinstansen i trygdesaker, har sagt klart og tydelig. Det er også sterkt beklagelig at påtalemyndigheten så kritikkløst tar NAVs anbefalinger videre. Dette har gått helt galt, sier Hjort.

- Knusende

I et innlegg på Rett24 i dag skriver han at han ikke er overrasket.

«At NAV har fortsatt sin praksis med å neglisjere Trygderettens kjennelser og avgjørelser fra EFTA-domstolen overrasker ikke. Denne kvinnens sak gjaldt dagpenger. Nå er sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger kommet i samme situasjon. »

«EFTA-domstolens avgjørelse er knusende for statens anførsler om å få beholde oppholdskravet. Staten prosederte iherdig på at en så snever gruppe som mulig skulle få rett til ytelser mens de oppholdt seg i hjemlandet, men fikk ikke medhold i ett eneste av sine argumenter. Jeg tviler sterkt på at de ville hatt en bedre sak om den gjaldt sykepenger, AAP eller pleiepenger», skriver Hjort.

Powered by Labrador CMS