Illustrasjonsfoto: Thea N. Dahl

Høyesterett utvider narkotika-program: Kvinne med seks års narko-dom slipper å sone

JU§NYTT. Til tross for befatning med nær ti kilo metamfetamin, ble en kvinne idømt en helt betinget dom mot at hun gjennomfører et narkotikaprogram med domstolskontroll i prøvetiden.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesteretts enstemmige dom 28. august 2019 - HR-2019-1643-A - er et viktig bidrag til avklaring av anvendelsesområde for narkotikaprogram med domstolskontroll, jf. straffeloven § 37 første ledd bokstav f. De rettslige utgangspunktene behandler Høyesterett i avsnittene 30-45.

Vektla skadelig risiko ved soning i fengsel

Etter å ha gjennomgått lovforarbeidene, rettspraksis og forskriftsbestemmelsene kom Høyesterett til at det er rom for en viss utvidelse av anvendelsesområde for narkotikaprogram med domstolskontroll (avsnitt 44). Konklusjonen avsnitt 45:

«Men på bakgrunn av det rettskildebildet jeg har gjennomgått, må det etter mitt syn [dommer Kallerud] foreligge helt ekstraordinære forhold for at det skal være aktuelt å idømme en helt betinget dom i kombinasjon med narkotikaprogram ved overtredelse av straffeloven § 232 andre ledd [grov narkotikaovertredelse/meget betydelig mengde] .»

«Videre bør det etter min oppfatning kreves at domfeltes situasjon på domstidspunktet er så godt belyst at en helt betinget dom med høy grad av sannsynlighet er det som best ivaretar ordningens formål – å forebygge ny kriminalitet og å fremme rehabilitering, jf. forskriften § 1. Omfanget av domfeltes rusmisbruk og personlige forhold ellers, utsiktene til en vellykket rehabilitering gjennom narkotikaprogrammet, og risikoen for at soning av en ubetinget fengselsstraff vil være skadelig for en positiv utvikling, vil her stå sentralt, jf. også HR-2017-1676-A avsnitt 20.»

Positiv utvikling avgjørende

I saken hadde en 46 år gammel kvinne i om lag 30 år misbrukt narkotika. Høyesterett dømte henne til fengsel i seks år. Fullbyrdelsen av straffen ble i sin helhet utsatt i medhold av straffeloven § 34 på det særskilte vilkår at hun gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll, jf. § 37 første ledd bokstav f. Prøvetiden ble satt til 5 år.

Ifølge Høyesterett var den domfelte i kjerneområdet for den gruppen lovbrytere som lovgiveren ønsker at skal komme inn under ordningen. Hun hadde etter siste lovbrudd hatt en helt usedvanlig positiv utvikling over en periode på nær tre år. Blant annet hadde hun vært rusfri i en relativt lang periode og hadde etablert seg på en ny hjemplass utenfor det tidligere rusmiljøet hvor hun for første gang hadde kommet i fast arbeid.

Høyesterett var derfor ikke i tvil om at en helt betinget dom i kombinasjon med narkotikaprogram var det som ga klart størst sannsynlighet for at domfelte ikke ville falle tilbake til nytt rusmisbruk og ny kriminalitet.

Det er viktig å merke seg at det ble en helt betinget dom selv om hun blant annet var domfelt etter straffeloven § 232 andre ledd første straffalternativ - befatning med en meget betydelig mengde narkotika, mottak av nærmere 10 kilo metamfetamin.

Dommere: Kallerud, Bergsjø, Steinsvik, Ringnes og Matningsdal.

Powered by Labrador CMS