Straffene for seksuallovbrudd har økt mest i Norge.
Straffene for seksuallovbrudd har økt mest i Norge.

Straff for voldtekt økt med 89 prosent

Fengselsstraffene for flere typer lovbrudd har økt betydelig mer i Norge enn i resten av Norden.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke ble konferansen «Nordisk straff ved et veiskille» arrangert ved Universitetet i Oslo. Utviklingen i straffenivået i de ulike nordiske landene var blant temaene som ble omtalt.

Programmet gikk som planlagt onsdag og torsdag, men ble avlyst på fredag, grunnet korona-smittefaren.

Advokat John Christian Elden og jusprofessor Mads Andenæs er blant dem som på Twitter har reagert på tallene.
Advokat John Christian Elden og jusprofessor Mads Andenæs er blant dem som på Twitter har reagert på tallene.

Under åpningen av konferansen presenterte Tapio Lappi-Seppälä fra Universitetet i Helsingfors en oversikt over idømte fengselsstraffer i Norden.

Betydelig strengere

Lappi-Seppälä er professor i strafferett og kriminologi og direktør for Helsingfors-universitetets Institutt for kriminologi, og har publisert en rekke artikler om kriminalitet og straff i en nordisk kontekst.

Han presenterte tall som viste at domstolene i Norge har økt straffenivået for seksuallovbrudd og vold betydelig de siste ti årene - langt høyere enn snittet i Norden.

Blant annet har straffene økt med 86 prosent for seksuallovbrudd. Gjennomsnittet i Norden ligger på en 50 prosent økning.

Når det gjelder alle saksfelt samlet, ligger økningen i Norden på 20 prosent, mens Norge har økt de idømte fengselsstraffene med 52 prosent i løpet av samme tiårsperiode, ifølge tallene som ble lagt frem.

- Overraskende

Stipendiat Ingvild Bruce ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo var en av arrangørene av konferansen.

- For meg var tallene veldig overraskende. Ikke bare at det har vært en så betydelig økning i straffenivået i Norge, men særlig at økningen har vært så mye større hos oss enn i våre nordiske naboland, sier Bruce til Advokatbladet.

Ingvild Bruce er stipendiat ved UiO.
Ingvild Bruce er stipendiat ved UiO.

Noe av forskjellen ble forklart med at vi har hatt en enda kraftigere økning i straffene for seksualforbrytelser enn de øvrige landene, i tråd med klare signaler fra lovgiver.

- Men dette forklarer ikke hele forskjellen, sier Ingvild Bruce, som understreker at hun ikke kjenner grunnlaget for statistikken som ble fremlagt.

Tapio Lappi-Seepälä snakket om straffer i Norden på konferansen i Oslo i forrige uke.
Tapio Lappi-Seepälä snakket om straffer i Norden på konferansen i Oslo i forrige uke.

SSB: 65 prosent økning i snitt

Sigmund Book Mohn er rådgiver i Statistisk sentralbyrå, og ekspert på kriminalitetsstatistikk.

Han har god kjennskap til de norske tallene for gjennomsnittlig utmålt ubetinget fengsel i saker med ulike typer hovedlovbrudd, og mener disse kan gi en indikator på straffeutmålingen. Dette er ifølge Mohn tall som ligner bildet Tapio Lappi-Seepälä tegner.

Fra konferansen i Oslo i forrige uke.
Fra konferansen i Oslo i forrige uke.

- Fra 2008 til 2018 hadde vi en 65 prosent økning for gjennomsnittlig idømt tid i fengsel for seksuallovbrudd, og en 89 prosents økning for voldtekt. Tilsvarende hadde vi en 34 prosents økning i gjennomsnitt idømt ubetinget fengsel for vold og mishandling, og hele 79 prosent hvis vi kun ser på de hovedsakelig fysiske voldslovbruddene, sier Mohn.

Han understreker at han ikke har sett den omtalte presentasjonen, og ikke vet nøyaktig hvordan målet på «general sentence severity» er beregnet, eller hva som er gjort for å sikre sammenlignbarhet mellom landene.

Straffeskjerpelser i 2010

Ifølge Mohn er det mange faktorer som spiller inn på endringene i straffeutmålinger over tid, blant annet var tallene for 2008 spesielt lave.

- På det generelle planet kan det handle om omfordeling av ulike typer saker, eksempelvis en nedgang i mindre alvorlige tyverier. Men økningene for vold og seksuallovbrudd er veldig markante, og inntreffer i etterkant av straffeskjerpelsene som trådte i kraft fra 2010. I tillegg vil jeg trekke fram straffeskjerpelsene for brudd på innreiseforbud etter utvisning, som kom i 2014, hvor det er snakk om rundt en seks-dobling av gjennomsnittlig idømt ubetinget fengsel i løpet av et par år, samt at en stor økning i antall saker, sier Mohn.

I 2010 ble også minstestraffen for voldtekt økt fra to til tre års fengsel.