- I Arntzen de Besche vurderer vi å innføre en policy på hva slags oppførsel vi aksepterer, sier selskapets managing partner Svein Iver Steen til Advokatbladet. Han er ikke kjent med at det har forekommet episoder med seksuell trakassering i Arntzen de Besche de siste årene.

#Metoo: Bekrefter hendelser i norske advokatfirmaer

Flere av landets ledende advokatfirmaer har hatt episoder med seksuell trakassering, viser en rundspørring.

- Vi må nok bare forvente at seksuell trakassering skjer i advokatbransjen også – mengden av eksempler som har kommet frem i kampanjen tilsier det, sier leder av Advokatforeningens kvinneutvalg, Tina Storsletten Nordstrøm.

Les hele intervjuet med Tina Storsletten Nordstrøm: 

– Må forvente at seksuell trakassering skjer i vår bransje

Advokatbladet har kontaktet de største norske advokatfirmaene og stilt tre spørsmål:

1. Hvilke rutiner har dere for håndtering av seksuell trakassering?

2. Hvor omfattende tror dere dette problemet er i advokatbransjen?

3. Har dere hatt noen slike saker de siste årene?

 

 

BAHR: – Større problem enn vi tror

Morten P. Smørdahl, managing partner

1. Vi aksepterer ikke trakassering, og har varslingsrutiner som gjør det mulig for de som utsettes for, eller har mistanke om trakassering, å melde fra. Varsel vil bli fulgt opp av firmaets ledelse.

2. Jeg håper ikke dette er et stort problem, men det som har fremkommet i Sverige kan tyde på at problemet kan være større enn vi tror.

3. I likhet med andre bedrifter med mange medarbeidere, vil uønskede episoder kunne inntreffe også hos oss. De episodene som har blitt kjent er håndtert av firmaets ledelse.

 

Selmer:

Har snakket om maktforholdet

Atle H. Carlsen, administrerende direktør

1. Vi har varslingsrutiner som er kommunisert og ligger åpent på vårt intranett. Varsling bør skje til nærmeste leder, verneombud eller tillitsvalgt. Rutinene fremhever også de ansattes plikt til å melde fra dersom de blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen

2. Forhåpentligvis ikke omfattende, men vi er bevisst på at vår bransje også er eksponert. Vi har derfor snakket om partnerrollen og maktforholdet mellom partnere og yngre medarbeidere. Det skjerper kravene til partnernes oppførsel. Vi forventer at alle kolleger opptrer respektfullt og omtenksomt i forhold til hverandre. Vi tolererer selvsagt ikke uønsket seksuell oppmerksomhet.

3. Opp igjennom årene har vi hatt noen få enkeltepisoder. Da har vi hatt samtaler med berørte parter, tydeliggjort hva som er akseptabelt og ikke, og det er blitt beklaget til den som har blitt utsatt for tilnærmelsen.

Thommessen:

Viktig at de som melder fra tas på alvor

Anne Therese Bogen, HR-sjef

1. Vi har gode varslingsrutiner for de som opplever uregelmessighet, feil eller uønskede hendelser. Man kan henvende seg til nærmeste leder, tillitsvalgt, AMU, MP eller HR. Det er viktig at de som melder fra tas på alvor og føler seg ivaretatt.

2. Vi tror det har vært, og er, en positiv kulturendring i bransjen som gjør det lettere å snakke om og ta opp slike saker. Fokuset på mangfold, ubevisst diskriminering, ledelse, kommunikasjon og utvikling av medarbeidere tror vi bidrar til å bryte ned barrierer i bransjen og utvikle en kultur alle kan være stolte av å være en del av. Vi mener det er viktig at alle er bevisst sin rolle og atferd på jobb.

3. Vi har hatt noen slike saker opp gjennom årene. Vi ser svært alvorlig på denne type hendelser og tar tak i slike saker umiddelbart, og i henhold til våre rutiner.

 

Arntzen de Besche:

Setter problemstillingen på agendaen

1. Vi har innført retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold tidligere, sist oppdatert 3. juli 2017. Reglene våre omfatter hvordan det skal varsles og hvordan varslinger skal håndteres. Vi vektlegger viktigheten av at den som varsler ikke skal oppleve noen form for sanksjoner. Vi vil vurdere å innføre en egen policy om hva som er akseptabel opptreden på kontoret – både i arbeidstiden og ved sosiale anledninger.

2. Jeg tror det er naivt å tro at seksuell trakassering ikke foregår i advokatbransjen. Det er viktig å sette dette på agendaen, erkjenne problemet, og diskutere hvordan seksuell trakassering kan forebygges.

3. Jeg er ikke kjent med noen slike saker de siste årene, men det betyr ikke at det ikke kan ha skjedd tilfeller likevel. Den høyaktuelle #meetoo-kampanjen og den påfølgende debatten har jo nettopp vist at det er mange som tidligere ikke har turt å si ifra om seksuell trakassering. Vi har benyttet anledningen til å sette problemet på agendaen og minnet våre medarbeidere om gjeldende varslingsrutiner, og oppfordret til å varsle oss om eventuelle tilfeller. Vi tar dette på alvor.

 

Wiersholm:

Nulltoleranse

1. Vi har gode rutiner for dette gjennom faddere, gruppeledere og HR-funksjonen. Vi jobber hele tiden for å sørge for at våre medarbeidere trives, og føler seg trygge og ivaretatt på arbeidsplassen.

2. Seksuell trakassering skjer på tvers av bransjer, noe den siste tidens alvorlige historier i media er et bevis på. Advokatbransjen er nok ikke et unntak.

3. Vi har ikke hatt tilfeller av trakassering i min tid som leder. Vi har nulltoleranse for slik adferd, det er en forutsetning for en god internkultur og et godt arbeidsmiljø.

 

Simonsen Vogt Wiig:

– Ingen grunn til å tro at Norge er annerledes enn Sverige

1. For å sikre et godt arbeidsmiljø har vi nedfelt retningslinjer knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Vårt HMS-system sikrer løpende fokus og arbeid med HMS gjennom året.  I dette systemet har vi også definerte rutiner knyttet til uønskede hendelser på jobb, både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Avvik registreres og tiltak iverksettes. Målet er å håndtere den konkrete saken, men også å unngå gjentagelser eller forhindre nye hendelser.

2. I Sverige har det vært en kampanje hvor flere slike saker nylig ble avdekket, og det er vel ingen grunn til å tro at det er annerledes i Norge.

3. Vi har dessverre hatt noen få slike saker hos oss. Disse har blitt håndtert i tråd med våre rutiner.

 

Wikborg Rein:

– Må ikke være naive

1. Vi har et etisk regelverk som blant annet inneholder en antidiskrimineringserklæring om at firmaet ikke aksepterer noen form for diskriminering, mobbing eller trakassering, og at alle skal behandle hverandre med respekt. Eventuelle brudd på disse retningslinjene skal rapporteres i henhold til våre varslingsrutiner, som innebærer en advarsel og i ytterste konsekvens at vedkommende må slutte.

2. Vi håper jo ikke at dette problemet er omfattende i vår bransje, men vi må ikke være naive og tro at advokatbransjen er fritatt for problemet

3. Vi er ikke kjent med at slike saker har forekommet de siste årene. Dersom slike saker forekommer i fremtiden, vil disse bli fulgt opp i henhold til våre etiske retningslinjer med tilhørende konsekvenser som beskrevet over.

 

Deloitte:

Et lederansvar

1. Vi kombinerer fire typer tiltak her: Tydelige etiske og praktiske retningslinjer, gode interne og – hvis situasjonen tilsier det – eksterne varslingkanaler, regelmessig kommunikasjon om temaet fra toppledelsen og i avdelinger, samt retningslinjer for hvordan vi gjennomfører sosiale sammenkomster, spesielt hvis det er alkohol med i bildet. Jeg tror vi har gode rutiner både i arbeidet for å forhindre slike situasjoner, og forhåpentligvis i å håndtere dem dersom de skulle oppstå. Dette er et lederansvar

2. Jeg tror det er naivt å tro at det ikke finnes tilfeller også i vår bransje. Det vi ser blant annet i Sverige tyder jo på det

3. Jeg kjenner ikke til noen slike tilfeller hos oss de siste årene. Men vi skal ikke være naive internt i eget firma heller, det kan finnes situasjoner som ikke er blitt rapportert videre. Jeg håper denne kampanjen bidrar til at vi får slike meldinger, dersom det er tilfellet.

- I Arntzen de Besche vurderer vi å innføre en policy på hva slags oppførsel vi aksepterer, sier selskapets managing partner Svein Iver Steen til Advokatbladet. Han er ikke kjent med at det har forekommet episoder med seksuell trakassering i Arntzen de Besche de siste årene.

#MeToo

• Kampanje i sosiale medier som retter fokus mot seksuell trakassering, som startet da skuespiller Alyssa Milano kom med alvorlige påstander om filmprodusenten Harvey Weinstein.

• Tusenvis av kvinner verden over har fortalt om trakassering og overgrep.

• I Norge tok kampanjen fyr da programleder Aleksander Schau i 24 Twitter-oppdateringer fortalte om episoder i mediebransjen, blant annet fra TV2 Sporten.

• I oppropet #stilleføropptak rapporterte 487 norske skuespillere om flere grove hendelser.

• 1100 musikere fortalte om overgrep i norsk musikkbransje via emneknaggen #nårmusikkenstilner.

• I Sverige har 5965 jurister skrevet under et opprop mot trakassering via emneknaggen #medvilkenrätt.

 

Nils H. Thommessen satt i Advokatforeningens ad hoc-utvalg om menneskerettigheter.
Powered by Labrador CMS