- Veiledningen vil hjelpe advokatfirmaene til å oppfylle forventningen om at de skal respektere menneskerettighetene, sier Frode Elgesem.

Ny veileder om menneskerettigheter for advokater

Et ad hoc-utvalg har på oppdrag fra Advokatforeningen utarbeidet en praktisk veileder til advokater og advokatfirmaer om næringsliv og menneskerettigheter.

- Advokatfirmaene vil ha mye å vinne på å gjøre FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter til en del av grunnlaget for sin virksomhet. Det vil øke advokatenes anseelse, gjøre firmaet til et mer spennende sted å jobbe, styrke relasjonen til viktige forretningsklienter og dessuten gi en del nye forretningsmuligheter, sier advokat Frode Elgesem, som har ledet utvalget.

Elgesem er leder av Menneskerettighetsutvalget i Advokatforeningen, og medlem i OECDs kontaktpunkt, et rådgivende organ som skal bistå norske myndigheter i arbeidet med å fremme retningslinjene for ansvarlig næringsliv for flernasjonale selskaper.

Demper risikoen

Hovedstyret vedtok i april i fjor at det skulle utarbeides et program for Advokatforeningens arbeid for å fremme FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter.

- Først og fremst bidrar den nye veiledningen til tre ting: Den hjelper firmaene til å oppfylle forventningen om at også advokatvirksomheter skal respektere menneskerettighetene; den hjelper firmaene til å yte viktige bidrag på et område som står sentralt i en moderne rettsstat; og den hjelper firmaene til å håndtere og dempe risikoen for å bli involvert i menneskerettighetsbrudd som kan skade firmaets omdømme, utdyper Elgesem.

Så konkret som mulig

«Det er ikke formålet med veiledningen å anbefale at norske advokater og advokatfirmaer legger seg på en høyere eller mer krevende standard enn det som følger av FNs veiledende prinsipper eller IBAs veiledning. Formålet er å lage en veiledning på norsk, basert på en gjennomgang foretatt av norske advokater, og som kan vedtas av Advokatforeningen. Formålet har vært å gi så konkret veiledning som mulig på et område hvor det fortsatt er en del usikkerhet», skriver utvalget i sin rapport til Hovedstyret.

«På det praktiske plan vil veiledningen, forslaget til tekst i oppdragsbekreftelser og forslag til policy lette den konkrete gjennomføringen av FNs veiledende prinsipper, og dessuten bidra til en lik praksis i bransjen», heter det videre.

Nytt punkt i RGA

«Advokatforeningens veiledning er ment å være en støtte til firmaenes arbeid med å bedre håndteringen av risikoer for å bli knyttet til brudd på menneskerettighetene og dermed utvikle seg i tråd med denne utviklingen».

Utvalget foreslår blant annet at det innføres et nytt punkt i Regler for god advokatskikk (RGA) som lyder slik:

«En advokat skal ikke gi råd som han eller hun forstår eller må forstå at vil innebære krenkelse av noens menneskerettigheter eller en betydelig risiko for dette. Med menneskerettigheter menes det samme som i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.»

Egen veiledning for bedriftsadvokater

Ad hoc utvalget har foruten Elgesem bestått av Nils Thommessen, advokat i Wiersholm og medlem av Forum for de store advokatfirmaene, Anne Sofie Bjørkholt fra BAHR, Siv Blanca Børge-Ask fra Union Gruppen og leder for utvalget av bedriftsadvokater og av Morten Andreas Lind, advokatfullmektig i CLP og medlem av utvalget for yngre advokater.

Den 25 sider lange utredningen til hovedstyret inneholder en introduksjon til FNs veiledende prinsipper og redegjør for formålet med veiledning, og hvilken betydning FNs veiledende prinsipper vil ha for advokater og advokatfirmaer.

Den inneholder også en konkret, praktisk veiledning for advokater og advokatfirmaer om næringsliv og menneskerettigheter, en tilsvarende veiledning for bedriftsadvokater, et forslag til tekst i oppdragsbekreftelsen om firmaets ansvar for å respektere menneskerettighetene på både norsk og engelsk, et eksempel på policy om respekt for menneskerettigheter for advokatfirmaer, og et utkast til program for Advokatforeningen om næringsliv og menneskerettigheter.

Skal ut på høring

Veiledningene inneholder også tenkte eksempler som synliggjør hvordan advokatfirmaene berøres av FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter.

Hovedstyret vedtok veiledningen på styremøtet i begynnelsen av februar, men det nye foreslåtte punktet i Regler for god advokatskikk skal ut på høring i kretsene, og må eventuelt vedtas av Representantskapet.

Veiledningen er nå publisert på Advokatforeningens nettsider, se den her.

 

Powered by Labrador CMS