Advokatforeningens forslag om en egen advokatetisk regel som gir advokater plikt til å ivareta menneskerettighetene i sin rådgivning, sendes nå ut på høring. Illustrasjonsfoto: Natasaadzic, Istockphoto
Advokatforeningens forslag om en egen advokatetisk regel som gir advokater plikt til å ivareta menneskerettighetene i sin rådgivning, sendes nå ut på høring. Illustrasjonsfoto: Natasaadzic, Istockphoto

Advokatregel om menneskerettigheter på høring

Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt seg for å sende den nye regelen om advokaters forhold til menneskerettigheter ut på åpen høring.

Advokatforeningens representantskap vedtok i slutten av mai i fjor å innta en ny regel om menneskerettigheter i Regler for god advokatskikk (RGA).

Regelen har siden blitt liggende i Justis- og beredskapsdepartementet, ettersom endringen må behandles av Kongen i statsråd for å bli innlemmet i Advokatforskriften.

I dag sender departementet saken ut på åpen høring.

Ikke opplyst godt nok

Før regelen ble vedtatt av representantskapet, ble den sendt på høring til Advokatforeningens nitten kretser. Ettersom Advokatforskriften gjelder for alle advokater, og ikke bare dem som er medlemmer av Advokatforeningen, oppfyller ikke en intern høringsprosess kravene departementet stiller for å opplyse saken så godt som mulig før vedtak treffes, påpeker departementet overfor Advokatforeningen.

Departementet mener også at demokratiske hensyn tilsier en åpen høring, før det innføres nye krav som gjelder både medlemmer av Advokatforeningen og alle andre advokater, og at en høringsrunde vil gi viktig informasjon om den nye regelen til høringsinstansene og samfunnet forøvrig.

Skuffet over departementet

Advokatbladet skrev før jul en artikkel om at den nye advokatregelen fortsatt lå til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet, syv måneder etter at den ble vedtatt.

Tidligere managing partner i Wiersholm og medlem av ad hoc-utvalget som utarbeidet forslaget til den nye regelen, Nils H. Thommessen, uttalte at han var skuffet over at departementet brukte så lang tid på å behandle forslaget til den nye regelen.

– Mitt utgangspunkt er at jeg er svært imponert over at Advokatforeningen har vedtatt en regel som går lenger i advokatens ansvar enn for eksempel de advokatetiske reglene til våre svenske venner, og mener at dette åpenbart er den riktige veien å gå. Så er jeg tilsvarende skuffet over at Justis- og beredskapsdepartementet blir sittende å ruge på advokatenes eget forslag til innskjerping av sin årvåkenhet, sa Nils H. Thommessen.

Advokatforeningens ad hoc-utvalg om menneskerettigheter har vært ledet av Frode Elgesem. I utvalget satt også Thommessen, samt Anne Sofie Bjørkholt fra BAHR, Siv Blanca Børge-Ask  fra Union Gruppen og Morten Andreas Lind fra CLP.

Skal ikke gi råd som krenker noen menneskerettigheter

Regelen som er foreslått som nytt punkt 1.4 i RGA lyder slik:

«En advokat skal ikke gi råd som advokaten forstår eller må forstå vil innebære krenkelse av noens menneskerettigheter eller en betydelig risiko for dette. Med menneskerettigheter menes det samme som i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.»

Frode Elgesem, som nå har sluttet som advokat og snart begynner som lagdommer i Borgarting lagmannsrett, skrev et innlegg i Advokatbladet i fjor der han utdypet hvorfor regelen ble innført:

«Den nye regelen innebærer at advokatene må være aktsomme når det gjelder menneskerettskonsekvensene av sine råd og dermed bidra til å øke respekten for menneskerettighetene i næringslivet. Det passer advokatrollen godt», skrev Elgesem.

Stadfestes slik den er vedtatt, eller stadfestes ikke

"Formålet med høringen vil være å få frem om det foreligger vesentlige mangler ved eller innvendinger mot å stadfeste RGA punkt 1.4 som forskrift", skriver departementet i et brev til Advokatforeningen.

"Departementet vil ikke kunne gjøre endringer i regelen før en eventuell stadfestelse som forskrift. Valget vil stå mellom å stadfeste regelen slik den er vedtatt av Advokatforeningen, eller ikke å stadfeste den som en del av Advokatforskriften. Både ordlyden i domstolloven § 224 annet ledd, hensynet til advokatbransjens uavhengighet, og tidligere oppfølging av slike anmodninger, underbygger dette", heter det videre.

Regelen sendes nå på såkalt alminnelig høring til en lang rekke instanser, deriblant Dommerforeningen, Revisorforeningen, alle departementene, de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Trondheim, Domstoladministrasjonen, Finanstilsynet, Disiplinærnemnden, Advokatbevillingsnemnden og Tilsynsrådet, samt til Forbrukerrådet, Help forsikring, Juristforbundet, LO, NHO, Riksadvokaten, Virke og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, for å nevne et utvalg.

Veiledere for advokater

Advokatforeningens ad hoc-utvalg om menneskerettigheter utarbeidet i fjor to veiledere om menneskerettigheter; den ene for advokatvirksomhet generelt, den andre gjelder spesifikt for bedriftsadvokater.

Veilederne gir konkrete råd og informasjon om hvordan norske advokater bør gjennomføre FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter fra 2011.

FNs veiledende prinsipper er anerkjent som den ledende globale standarden for næringslivets menneskerettighetsansvar, og gjelder for alle typer næringsvirksomhet, inklusive advokater og advokatfirmaer. Du finner veilederne her.

 

Nyutnevnt ladommer Frode Elgesem ledet ad hoc-utvalget som lagde veiledningen for advokater om næringsliv og menneskerettigheter.
Nyutnevnt ladommer Frode Elgesem ledet ad hoc-utvalget som lagde veiledningen for advokater om næringsliv og menneskerettigheter.
Powered by Labrador CMS