Om lag sytten prosent av utenlandske borgere som kommer til Norge, kommer som følge av familiegjenforening, ifølge tall fra SSB.

Mener urimelig regel hindrer familiegjenforening

Stadig flere utlendinger får avslag på søknad om familiegjenforening fordi familiemedlemmet som står som utlendingens referanseperson, er blitt permittert fra jobben, skriver Jussformidlingen, som mener utlendingsforskriften bør endres slik at dagpenger regnes som inntekt.

Publisert

I 2019 kom det ifølge SSB 52.153 utlendinger til Norge, hvorav 8900 på grunnlag av familiegjenforening. Som tallene viser, skjer altså en stor del av innvandringen gjennom familiegjenforening.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Utformingen av reglene om familiegjenforening har dermed stor betydning for mange mennesker. Det er derfor uheldig at utmålingsreglene for referansepersonens inntekt er vilkårlige.

Dagpenger unntatt

I utlendingsloven § 58 og utlendingsforskriften § 10-8 stilles det krav til inntekt for referansepersonen. Inntektskravet skal sikre at referansepersonen kan forsørge familiemedlemmene som får innvilget oppholdstillatelse, bidra til integrering og motvirke tvangsekteskap. Ved utmålingen av inntekten ser en på referansepersonens varige inntekt.

Utlendingsforskriften § 10-8 nevner en rekke trygdeytelser som er regnet som inntekt. Men dagpenger er unntatt fra denne listen. Om dette er et bevisst valg fra lovgiver er usikkert.

Nora Grøndahl er saksbehandler i Jussformidlingen, et studentdrevet rettshjelpstiltak ved UiB.

Jussformidlingen opplever en økning i antall avslag på søknad om familiegjenforening som følge av at referansepersonen er blitt permittert og mottar dagpenger.

Dagpenger burde være omfattet av inntektskravet

En trygdet person kan motta dagpenger i 52 til 104 uker, avhengig av inntekten til trygdemottakeren. I lys av formålet med inntektskravet - som er at referansepersonen skal forsørge familiemedlemmet som kommer til Norge - kan det være rimelig at dagpenger ikke omfattes, fordi det er usikkert hva som vil være referansepersonens varige inntekt.

Vi mener likevel at man i større grad burde se på årsakene til at referansepersonen mottar dagpenger.

En permittering er gjerne utenfor referansepersonens kontroll, noe koronapandemien er et eksempel på.

En referanseperson som vanligvis ville oppfylt kravet til inntekt, kan få avslag på søknaden om familiegjenforening fordi dagpenger ikke er inntekt etter utlendingsforskriften.

En slik praksis rammer referansepersonen og familiemedlemmet urimelig hardt.

- Forhold utenfor mottakerens kontroll

Dagpenger bidrar i likhet med ytelsene nevnt i utlendingsforskriften til selvforsørgelse. En trygdet kan motta sykepenger i inntil 52 uker, mens man kan motta dagpenger i 52 til 104 uker.

I de fleste tilfeller skyldes sykdom forhold som er utenfor mottakerens kontroll. Dette kan også være tilfellet for mottakere av dagpenger ved permittering. En kan også motta dagpenger i en lengre periode enn for sykepenger. Det er derfor ingen god begrunnelse for at dagpenger er unnlatt i forskriften.

Jussformidlingen mener reglene for hva som regnes som inntekt for referansepersonen er lite nyansert, og gir urimelige utslag.

Dette gjelder særlig når referansepersonen er permittert, mottar dagpenger og permitteringen skyldes forhold utenfor referansepersonens kontroll.

Vi mener derfor at utlendingsforskriften § 10-8 burde endres slik at dagpenger for permittering også regnes som inntekt.

Powered by Labrador CMS