Nye lover trådte i kraft ved månedsskiftet
Nye lover trådte i kraft ved månedsskiftet

Disse lovendringene gjelder fra 1. august

Endringer i velferdstjenestelovgivningen, helse- og omsorgstjenesteloven, folketrygdloven og opplæringsloven, universitets- og høgskoleloven og fagskoleloven. Dette er sensommerens lovnytt!

1. august 2022 trådte fire lover helt eller delvis i kraft.

Lov 11. juni 2021 nr. 78 om endringer i velferdstjenestelovgivningen

Stortinget vedtok blant annet følgende endringer:

  • Harmonisering og styrking av reglene om samarbeid
  • Innføring av en samordningsplikt for kommunen ved ytelse av velferdstjenester
  • Innføring av en rett til barnekoordinator
  • Utvidelse av helse- og omsorgstjenestens ordning med lovpålagte samarbeidsavtaler.

Lov 18. juni 2021 nr. 120 om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven

Stortinget vedtok endringer som stiller minstekrav til hva som skal inngå i en samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak.

Lov 18. mars 2022 nr. 11 om endringer i folketrygdloven mv.

Stortingets endringer sørger for at fedre med egen opptjening kan ta ut foreldrepenger i åtte uker, selv i tilfeller der mor ikke er i arbeid eller studerer.

Det er også gjort endringer i kontantstøtteloven, som innebærer at kontantstøtteperioden forkortes med en måned.

Lov 17. juni 2022 nr. 68 om endringer i opplæringsloven, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven

Følgende trer i kraft 1. januar 2023:

  • Endringsloven del I (lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen) §3-4a og §3-4c
  • Endringsloven del II (lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler) §2-1 andre og tredje ledd, §3-4, §3-4a, §3-5h og §3-7 syvende ledd
  • Endringsloven del III (lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning) §7 og §7b

Resterende bestemmelser i loven trådte i kraft 1. august 2022.

Powered by Labrador CMS