- En solid opprydningsjobb i prosedyrene med å registrere og rapportere isolasjon på lokalt nivå, bør være prioritet én fremover, sier styremedlem i KROM, Mikkel Thørrisen.
- En solid opprydningsjobb i prosedyrene med å registrere og rapportere isolasjon på lokalt nivå, bør være prioritet én fremover, sier styremedlem i KROM, Mikkel Thørrisen.

Kritisk til isolasjonsomfanget i norske fengsler: Isolert i 1,2 millioner timer

Statistikk viser at innsatte i norske fengsler i 2015 satt 1.188.210 timer isolert på enecelle. Men under- og feilrapportering kan ifølge Krom gjøre at antall isolasjons-timer i realiteten er langt flere.

Publisert

GOL: Styremedlem i Krom (Norsk forening for kriminalreform) Mikkel Thørrisen, åpnet det 48. Krom-seminaret på Storefjell med å presentere ferske tall til deltagerne, en statistikk han var tilfreds med å kunne offentliggjøre – men bekymret for at kanskje ikke stemmer.

Den tilgjengelige statistikken fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at norske innsatte i 2015 satt 1.188.210 timer isolert på cellen. Disse timene er fordelt på 6161 episoder, noe som gir en gjennomsnittstid på åtte døgn pr. isolasjonsepisode. En utbredt internasjonal definisjon av isolasjon er at innsatte tilbringer 22-24 timer i døgnet alene på celle. Kriminalomsorgsdirektoratets skiller mellom helt og delvis utelukkelse. Direktoratets definisjon av «hel utelukkelse» er «at innsatte overhodet ikke har noe fellesskap med andre i løpet av dagen».

At tallene tidligere har vært vanskelig tilgjengelig er ifølge Thørrisen en stor svakhet i systemet.

- Mangelfull statistikk over bruk av isolasjon har vært et problem i årevis. Det er et demokratisk problem at vi har manglet oversikt over bruk av det mest restriktive inngrepet staten kan gjøre overfor borgerne, og dermed gjort det vanskelig å evaluere isolasjonspraksisen, sa Thørrisen fra scenen.

Vedtakene deles inn i ulike kategorier, der «ro, orden og sikkerhet» er den klart mest brukte med 2856 vedtak. Men hva er egentlig definisjonen på «ro, orden og sikkerhet»?

- Dette er en paragraf som er blitt kritisert, og fremstår som en diffus sekkebetegnelse med uklare kriterier over hva som må til for å kunne isolere en fange på dette grunnlaget. Da er det litt foruroligende å se at det er den som er mest brukt, sa Thørrisen.

Når det gjelder antall timer, topper kategorien «bygning og bemanningsmessige forhold» oversikten over de lengste isolasjonene, med 589.210 timer.

 

Det er store variasjoner mellom fengslene. Ringerike fengsel ligger på topp med 289.703 timer fordelt på 689 episoder, etterfulgt av Bergen fengsel med 225.400 timer på 877 vedtak.

Ifølge Thørrisen er det grunn til å tro at det hefter betydelig usikkerhet ved datagrunnlaget.

- Årsaken er blant annet ulik registreringspraksis i fengslene, og at tilsyn har vist at det ofte mangler isolasjonsvedtak. Dermed er det grunn til å tro at antall isolasjoner sannsynligvis underrapporteres.

- Hvis det er rot med datamaterialet i utgangspunktet vil ikke tallene i andre enden heller være pålitelige.

 

Krom tar nå til orde for at straffegjennomføringsloven bør revideres fullstendig.

- Vi må styrke fangenes rettssikkerhet på dette området. Det bør lages en felles forskrift som detaljert regulerer alle sider ved bruk av isolasjon. Her må det komme en enhetlig tilnærming. Vi mener også det må etableres kontroll- og tilsynsordninger som ivaretar fangenes rettssikkerhet så vel som Norges menneskerettslige forpliktelser, fastslo Thørrisen og tilla.

- Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjør en god jobb, men vi mener også det må etableres en uavhengig og slagkraftig tilsynsinstans som også kan gå inn i enkeltsaker.

- Ikke minst bør fanger få fri rettshjelp i isolasjonssaker, så de ikke skal være avhengige av å være kjendis for å kunne føre en slik sak for domstolen.

 

Powered by Labrador CMS