Narkotikaforskriften § 19 åpner for at legemidler som inneholder narkotika, og som er forskrevet av lege og anskaffet i utlandet, kan medbringes til Norge dersom legemidlene er til eget medisinsk bruk og ikke overstiger et nærmere bestemt omfang, skriver Sivilombudet i avgjørelsen.

Sivilombudet: Kan ikke nekte en innsatt å bruke medisinsk cannabis forskrevet i utlandet

Kriminalomsorgens vedtak om å nekte en innsatt å bruke medisinsk cannabis forskrevet av en lege i Nederland, var ulovlig.

Publisert Sist oppdatert

Advokat Lars Mathias Undheim i Adalat advokatfirma i Oslo har på vegne av en innsatt klient klaget et avslag på bruk av medisinsk cannabis inn for Sivilombudet.

Klienten ble nektet å bruke medisinsk cannabis foreskrevet av en utenlandsk lege mens han satt i Bodø og senere Trondheim fengsel.

Advokat Undheim anførte at klageren hadde rett til å benytte medisinsk cannabis under straffegjennomføringen, og viste til både straffegjennomføringsforskriften, narkotikaforskriften, til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og EMKs artikler 3 og 8.

Legemidler som lovlig kan importeres til Norge i tråd med narkotikaforskriften § 19, må anses som lovlig forskrevet, fremholdt advokaten, uten forbehold om legens nasjonalitet.

I klagen til Sivilombudet viste han også til at «myndighetene plikter å respektere klagerens rett til å sikre egen helse i tråd med menneskerettighetene».

Både Bodø fengsel og Trondheim fengsel nektet

Bakgrunnen for klagen var at hans klient fikk kraftige abstinenser etter at han ble satt inn i Bodø fengsel, etter at han ble tvunget til å slutte å bruke det cannabisholdige legemiddelet Bedrocan.

Mannen ble etter sju dager innvilget straffavbrudd i fire uker på grunn av sin dårlige helsetilstand.

Det medisinske behovet for legemiddelet var bekreftet av klagerens fastlege før han reiste til Nederland.

Fengselslegen i Bodø mente at behandling med medisins cannabis på resept fra lege i utlandet ikke lovlig kunne opprettholdes i Bodø fengsel. Legen anbefalte at mannen fikk tilbud om en annen type soning, men soning med fotlenke ble avslått av myndighetene.

Soningssted ble endret til Trondheim fengsel, men også der ble han nektet å bruke medisinsk cannabis, da fengslet mente medisinen ikke var lovlig foreskrevet.

Mannen sonet straffen fra 25. mars til 27. april 2022. Det fremgår ikke av klagen hvordan soningen forløp, eller hvordan helsetilstanden til den innsatte ble ivaretatt under soningen.

- Inngrep i rett til privatliv og selvbestemmelse

Sivilombudet, som har skrevet en lang redegjørelse for sitt arbeid med saken (SAK 2023/647), konkluderer med at Kriminalomsorgen region nord ikke har opplyst saken i tråd med forvaltningsloven § 33 siste ledd, eller oppfylt sin plikt til å vurdere klagerens menneskerettslige anførsler.

Straffegjennomføringsforskriften ga ikke tilstrekkelig hjemmel for å nekte klageren å bruke medbrakt cannabisholdig legemiddel, utelukkende fordi legemiddelet ikke var forskrevet av en lege i Norge, skriver Sivilombudet:

«Å nekte klageren å bruke det aktuelle legemiddelet var et inngrep i hans rett til privatliv og selvbestemmelse etter EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102, der det også er begrunnet tvil om krav til nødvendighet, legitimt formål og forholdsmessighet var oppfylt.»

Gir beskjed til Justisdepartementet

Vedtaket må derfor anses som ugyldig, skriver Sivilombudet, og ber regionen merke seg uttalelsen, og legge den til grunn i fremtidige saker.

«Ombudet vil også underrette Kriminalomsorgsdirektoratet samt Justis- og beredskapsdepartementet som ansvarlig departement, om den mangelen som er avdekket i kriminalomsorgens praksis. Ombudet ber direktoratet og departementet om å sørge for at praksisen endres i overensstemmelse med ombudets syn, og gi ombudet tilbakemelding om sin oppfølging av saken.»

Kriminalomsorgen: - Ikke lovlig foreskrevet

Klageren i saken søkte to ganger om å få bruke medisinsk cannabis under soning, men fikk avslag.

« Fengselet la til grunn at det er forbudt for innsatte å bruke enhver form for narkotika som ikke er «lovlig foreskrevet» slik straffegjennomføringsforskriften § 3-21, jf. straffegjennomføringsloven § 29, krever. Ved vurderingen av om cannabisholdig legemiddel på resept fra lege i Nederland er å anse som «lovlig foreskrevet», viste fengselet til en e-postkorrespondanse mellom kriminalomsorgen Nordland, Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet. Det ble der konkludert med at legemiddelet må være forskrevet av lege i Norge for å kunne anses som «lovlig foreskrevet». »

Sivilombudet viser til at både fengselets og regionens vedtak ble truffet uten at fengselshelsetjenesten hadde foretatt en konkret vurdering av klagerens medisinske behov, eller vurdert forholdet til menneskerettighetene.

Fra Sivilombudets uttalelse.

Powered by Labrador CMS