Emilie E. Mehl

Justisministeren iverksetter strakstiltak for bedring av soningsforholdene til kvinnelige innsatte

Gjør om Skien fengsel til kvinnefengsel, øker bemanningen i Bredtveit og flytter kvinnelige innsatte fra Ullersmo.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke var Sivilombudet på uvarslet besøk ved Bredtveit fengsel og avdeling Zulu ved Ullersmo fengsel. Felles for begge er at de rommer kvinnelige innsatte.

Funnene er så ille at Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) iverksetter akuttiltak, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

- Det har vært for dårlige soningsforhold for kvinner på Bredtveit i mange år. Selvmordet for snart to uker siden kommer på toppen av årevis med lav bemanning og for dårlige bygningsmessige forhold , sier justis- og beredskapsminister, Emilie Enger Mehl.

- Jeg har bedt Kriminalomsorgsdirektoratet gjøre akutte tiltak for å bedre forholdene på Bredtveit, og vurdere større endringer på lenger sikt.

- Må akseptere at tiltakene kan påvirke menns soningstilbud

Tiltakene omfatter blant annet:

  • Økt bemanning på Bredtveit
  • Reduksjon i antall innsatte på Bredtveit
  • Skien fengsel omgjøres til et rent kvinnefengsel

Kvinnene på avdeling Zulu ved Ullersmo fengsel, flyttes til andre fengsel like over helgen.

- Dette kan få konsekvenser for soningsforholdene for menn, men det må vi akseptere når situasjonen er så alvorlig, sier Mehl videre.

Overhørte dunking i 40 minutter

Sivilombudet beskriver forholdene på både Bredtveit og Ullersmo som «helt uholdbare».

- Det er behov for akutte tiltak for å hindre at liv går tapt og for å sikre at de innsattes mest grunnleggende behov og rettigheter sikres, sier Hanne Harlem i en pressemelding.

Et besøket ved de to institusjonene, varslet Sivilombudet Justis- og beredskapsdepartementet.

«Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt har over lengre tid hatt et høyt antall innsatte med omfattende behov for oppfølging, ivaretakelse og helsetjenester. Flere av disse utøver voldsom og gjentakende selvskading.

Selvskadingen omfatter kutting, strangulering, svelging av skadelige gjenstander og dunking av hodet i gulv og vegger i cellen. Vi overhørte selv under besøket dunking som foregikk to etasjer over oss og foregikk i omtrent 40 minutter», heter det i brevet.

2022: 143 tilfeller av selvskading fordelt på 13 kvinner

I brevet viser Sivilombudet til at innsatte ved Bredtveit utførte 38 prosent av alle rapporterte selvmordsforsøk i norske fengsler i perioden 2018 til 2021.

I 2021 ble 33 prosent av alle rapporterte tilfeller av selvskading i samme fengsel.

«I 2022 registrerte Bredtveit 143 tilfeller av selvskading fordelt på 13 kvinner. Dette utgjør 54 % av selvskadingstilfellene i norske fengsler. Innsatte på Bredtveit utgjorde i disse periodene omtrent 2 % av fangebefolkningen i Norge.»

Brevet viser også til omfattende bruk av sikkerhetsseng og sikkerhetscelle, og et stort behov for økt bemanning.

«I løpet av 2022 ble de to sikkerhetscellene på Bredtveit brukt 92 ganger, i 20 av disse tilfellene varte oppholdet på sikkerhetscellen i mer enn ett døgn. I noen tilfeller hadde fengselet behov for flere enn de to sikkerhetscellene og innsatte ble da fraktet til blant annet Oslo fengsel.»

«I 2022 ble sikkerhetssengen på Bredtveit brukt 26 ganger. Til sammenligning ble det på Bredtveit brukt sikkerhetsseng totalt 13 ganger i hele perioden på 6 år fra 2013-2018.»

Dette er Sivilombudet særlig bekymret for:

• Manglende selvmordkartlegging og tiltaksplaner for å forebygge selvmord.

• Bruk av isolasjon og belteseng for å forebygge selvmord, til tross for at dette kan øke selvmordsfare.

• Uforholdsmessig maktbruk, blant annet i forbindelse med bruk av sikkerhetscelle og sikkerhetsseng.

• Arbeidsforhold som kan bidra til uforholdsmessig makt og tvangsbruk overfor de innsatte.

• Manglende kapasitet til planlagte fremstillinger til helseundersøkelser og behandling utenfor fengselet for å ivareta eller behandle innsattes helse.

• Manglende oppfølging av innsatte uten helt akutte og synlige helse- og oppfølgingsbehov.

• Skremmende og uverdige forhold for innsatte som hører eller blir vitne til andre innsattes selvskading, selvmordsforsøk og situasjoner med makt- og tvangsbruk.

KILDE: Sivilombudets varslingsbrev

«Komplekst utfordringsbilde»

Justisepartementet skal samtidig med iverksettelsen av akuttiltakene vurdere andre mer langsiktige tiltak i samråd med KDI. I løpet av 2022 økte andelen kvinnelige innsatte med 14 prosent.

Samtidig økte også andelen kvinnelige innsatte med det departementet omtaler som «svært komplekst utfordringsbilde, psykiske lidelser og hyppig livstruende selvskadingsproblematikk.»

– Vi må vurdere hvilken fremtid Bredtveit kvinnefengsel skal ha. Forholdene på Bredtveit er ikke bra nok, og har ikke vært det mange år. Regjeringen var i dialog med Oslo kommune om nytt fengsel på Bredtveit, men dette var ikke ønskelig lokalt. Derfor må vi vurdere andre muligheter, sier statsråden.

Powered by Labrador CMS