JU§NYTT

Forbud mot private sammenkomster under pandemien var gyldige

I to ferske avgjørelser slår Høyesterett fast at forbudet om private sammenkomster både i 2020 og i 2021 var i tråd med smittevernloven.

Publisert Sist oppdatert

I den første saken skulle Høyesterett avgjøre hvorvidt smittevernforskriften i Oslo under den tredje Covid-bølgen i 2021 var gyldig eller ikke. Ifølge forskriften var det forbudt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn to personer utenfor egen husstand.

Ankende part hadde deltatt på fest i Oslo sentrum med totalt fire deltakere. Av lagmannsretten ble han derfor dømt til å betale 20.000 kroner i bot.

Ifølge Høyesterett hadde forskriften tilstrekkelig grunnlag i smittevernloven § 4-1. I tillegg mener den at forskriften hadde en klar medisinskfaglig begrunnelse, samt at forbudet ikke var uforholdsmessig. Ei heller krenket forbudet EMK artikkel åtte om retten til privatliv. Domfeltes anke ble derfor forkastet.

«Domstolene kan i utgangspunktet prøve vilkårene i smittevernloven §§ 4-1 og 1-5 fullt ut. De bør imidlertid være varsomme med å overprøve de rent medisinske vurderingene som knytter seg til vilkårene «klar medisinskfaglig begrunnelse» og «nødvendig av hensyn til smittevernet» i § 1-5.

Om vedtaksorganet selv har den medisinskfaglige kompetansen, eller om det bygger på medisinskfaglige vurderinger fra for eksempel rådgivere i kommunen eller sentrale helsemyndigheter, kan etter mitt syn ikke ha betydning for prøvingsintensiteten. Vilkåret om at tiltaket skal fremstå «tjenlig etter en helhetsvurdering», utgjør sammen med kravet om nødvendighet et forholdsmessighetskrav, som kan prøves fullt ut», skriver førstvoterende Per Erik Bergsjø.

Opphever frifinnelse

Den første avgjørelsen om Oslo-forbudet ble så veiledende for Høyesteretts behandling av den neste anken.

Den andre saken gjaldt forbudet mot private sammenkomster med flere enn fem personer i Bergen høsten 2020. To kvinner hadde deltatt på fest med 15 personer og for det fått bøter på henholdsvis 6000 og 12.000 kroner. Av Gulating lagmannsrett ble kvinnene frifunnet.

Høyesterett er uenig, og mener derimot at forbudet oppfylte vilkårene i smittevernloven § 1-5. Dermed blir lagmannsrettens frifinnelse av de to kvinnene opphevet.

Begge avgjørelsene kan leses her!

Powered by Labrador CMS