Regjeringen ønsker å ha muligheten til å innføre et portforbud, og dermed enda tommere gater. Her fra en tom restaurantgate i London i fjor høst.

Advarer mot å gi hjemmel til portforbud

- Et portforbud med massevis av unntak vil kreve et betydelig byråkrati, mener Advokatforeningen.

Publisert

I starten av januar sendte regjeringen et forslag om å innføre en lovhjemmel for portforbud på høring.

Regjeringen opplyser i høringsnotatet at de med forslaget vil sikre at de har nødvendige fullmakter til å iverksette et portforbud som smitteverntiltak mot Covid-19, forutsatt at det viser seg å være strengt nødvendig for å trygge folkehelsen.

Advokatforeningen er blant dem som advarer mot en slik hjemmel.

«Advokatforeningen frykter at man ved å innføre en særskilt hjemmel for generelt portforbud, vil senke terskelen for å ta i bruk dette tiltaket. Vi peker også på at den foreslåtte lovbestemmelsen ikke gir noen bedre beskrivelse av når portforbud kan brukes for å innføre portforbud, enn den hjemmelen vi allerede har i dag », heter det i foreningens høringsuttalelse.

Else Leona McClimans er leder av Advokatforeningens menneskrettighetsutvalg

- Et grovt tiltak

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas forklarer foreningens høringsuttalelse i en samtale med Else Leona McClimans i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.

- Vår holdning er at vi er imot forslaget, men ikke fordi vi er imot smittevern. Vi har målrettede hjemler allerede som langt på vei innebærer begrensede portforbud der det kan begrunnes allerede, i tillegg har vi nød, sier Jon Wessel-Aas i samtalen.

- Dette er et veldig grovt tiltak. Vanligvis er dette noe som bare settes inn i en krigssituasjon eller i en krigslignende situasjon. Portforbud er det tiltaket du bruker mot befolkningen når alle andre tiltak ikke noe annet fungerer, sier McClimans.

- Uklart

Advokatforeningen peker på at Smittevernloven i § 4-3 og § 4-3a allerede inneholder hjemmel for det som innholdsmessig kan betegnes som portforbud på individnivå gjennom tiltak som karantene, isolasjon og andre begrensninger i bevegelsesfrihet.

«Det er uklart hva et generelt portforbud som tiltak vil bidra med på individnivå utover dette. Hva er problemet som et generelt portforbud som smitteverntiltak skal løse? Et generelt forbud gjennomhullet av unntaksregler som forutsetter en byråkratisering av unntakene, vil trolig ha mindre effekt enn generelt virkende tiltak på individnivå».

«Etter Advokatforeningens syn bør det derfor ikke hjemles ordninger som i så sterk grad er i utakt med vår rettstradisjon. Vi har til nå i Norge ikke benyttet generelt portforbud som tiltak eller hatt lovhjemler om generelt portforbud. Etter Advokatforeningens syn er det av selvstendig verdi å opprettholde en «barriere» mot slike tiltak, også med tanke på andre situasjoner som kan oppstå senere».

«Advokatforeningen frykter at man ved å innføre en særskilt hjemmel for generelt portforbud, vil senke terskelen for å ta i bruk dette tiltaket. Vi peker også på at den foreslåtte lovbestemmelsen ikke gir noen bedre beskrivelse av når portforbud kan brukes for å innføre portforbud, enn den hjemmelen vi allerede har i dag. Den foreslått lovbestemmelsen beskriver først og fremst formalia knyttet til portforbudet.

- Har allerede konkrete tiltak

Regjeringen forsøker også å «mildne» konsekvensene av å innføre portforbud, ved å poengtere at mange vil bli unntatt, og barn og sårbare vil bli ivaretatt. Portforbud med massevis av unntak vil kreve et betydelig byråkrati, som i liten grad er beskrevet. Konkrete tiltak rettet mot spesifikk smittespredning, som geografiske restriksjoner, innreiseforbud og lignende, vil være tilnærmet like effektive og mye mindre inngripende», understreker Advokatforeningen i sin høringsuttalelse.

- Det vi risikerer med et generelt portforbud med masse unntak, er at man må skaffe seg masse dokumentasjon og får en byråkratisering av det som er ment som et godt tiltak, sier McClimans.

Høringsfrist om portforbud er 31. januar.

Se hele samtalen om portforbud i vinduet under!

Powered by Labrador CMS