Foto: iStock/Christian Horz
Foto: iStock/Christian Horz

Aksjonærer har ikke ankerett over en konkursåpningskjennelse

JU§NYTT. En aksjonærs andel i selskapets interesser og betydningen av selskapets økonomiske situasjon etter en konkursåpning, er ikke i seg selv er tilstrekkelig til å gi ankerett etter konkursloven.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesterett avsa 14. mars 2019 enstemmig kjennelse i avdeling - HR-2019-515-A Gardermoen Residence AS - som særlig gjaldt spørsmål om en aksjonær har ankerett over en konkursåpningskjennelse, jf. konkursloven § 72 andre ledd første punktum, som har følgende ordlyd:

«Kjennelse om konkursåpning kan ankes av enhver som avgjørelsen rammer.»

Høyesterett så først på rettsmiddelordningen, herunder tvistemålsloven § 396 som er videreført i tvisteloven § 29-8, (avsnitt 24 - 41) og konkursretten (avsnitt 42 - 47). Spørsmålet om ankerett for aksjonærer drøftes i avsnitt 49 - 59.

Høyesterett kom i avsnitt 58 til at en aksjonærs andel i selskapets interesser og den betydningen selskapets økonomiske situasjon har for aksjonæren etter en konkursåpning, ikke i seg selv er tilstrekkelig til å gi ankerett etter konkursloven § 72.

Men - ut fra forhistorien til § 72 er det klart at kreditorer kan anke over en kjennelse om konkursåpning. Dette innebærer at dersom en aksjonær også har et krav mot selskapet, har aksjonæren ankerett i kraft av å være kreditor.

Dommere: Møse, Høgetveit Berg, Normann, Endresen og justitiarius Øie.

Powered by Labrador CMS