Jens-Ove Hagen er tidligere forsvarsadvokat.

- Hvem uttaler Forsvarergruppens leder seg på vegne av?

Pensjonert advokat Jens-Ove Hagen stiller seg undrende til Marius Dietrichsons uttalelser etter at Buskerud tingrett frifant en politimann for ulovlig maktbruk i Kongsberg-saken, skriver han i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

«Gud hjelpe meg! Hva er det den lokale tingretten har gjort?»

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Uttalelsen er et sitat fra advokat Marius Dietrichson i VG 7. juli i år.

Uttalelsen skal ha blitt gitt etter at Dietrichson hadde lest Buskerud tingretts frifinnende dom i saken mot politimannen som var tiltalt for ulovlig maktbruk i Kongsberg.

Jeg stiller meg mildt sagt undrende til at Advokatforeningens tillitsvalgte uttaler seg i slike ordelag om en ikke rettskraftig dom. Dietrichson sier også at dommen «er umulig å forstå» og at den bør ankes.

Hvem er det han uttaler seg på vegne av? Advokatforeningens forsvarergruppe? Formålet er i § 2 i gruppens vedtekter beskrevet slik:

  • Å styrke siktedes rettsstilling.
  • Å styrke forsvarerrollen.
  • Å styrke forsvarernes interesser.

- Ikke begrunnet i støtte til tiltaltes rettsstilling

Sakens parter (påtalemyndigheten, de fornærmede og den tiltalte) var alle representert ved aktor, forsvarere og bistandsadvokater.

Jens-Ove Hagen

  • Tidligere advokat i Føyen.
  • Har siden slutten av 1990-tallet bistått medlemmer av Politiets fellesforbund i saker der SEFO og senere Spesialenheten var motparter, men også i arbeidsrettssaker.
  • Har mottatt Politiets Fellesforbunds hederstegn for fremragende innsats for forbundet.

Samtlige har uttalt seg om dommen på vegne av sine parter, alle i en form som er preget av større saklighet og respekt for domstolen enn det Dietrichson har gjort.

Felles for dem alle var at de – i motsetning til Forsvaregruppens leder – var tilstede under hovedforhandlingen og bevisførselen.

For meg er det vanskelig å se bakgrunnen for at Advokatforeningens representant i det hele tatt uttaler seg i en sak der Advokatforeningen ikke på noen måte har hatt noen rolle.

Utsagnene er åpenbart ikke begrunnet i noen støtte til den tiltaltes rettsstilling, jf. Forsvarergruppens formålsbestemmelse gjengitt ovenfor. Og det er forstemmende når det skjer i slik språkdrakt som Dietrichson har valgt, til dels nedlatende overfor «den lokale tingretten», jf overskriften.

For ordens skyld nevner jeg at jeg har førti års medlemskap i Advokatforeningen og Forsvarergruppen frem til jeg ble pensjonert, vært fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i 15 år, og også bistått polititjenestepersoner som forsvarer i cirka førti straffesaker av til dels meget alvorlig karakter.

Powered by Labrador CMS