Mazyar Keshvari har siden oktober i fjor vært uavhengig representant på Stortinget for perioden 2017-2021, men var frem til dette representant for Fremskrittspartiet.

Keshvari dømt til elleve måneders fengsel

JU§NYTT. Høyesterett skjerpet straffen for stortingsrepresentant Mazyar Keshvari.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ble i Høyesteretts enstemmige dom 13. oktober 2020 – HR-2020-1945-A – dømt til fengsel i elleve måneder for grovt bedrageri overfor Stortinget, jf. straffeloven § 372, jf. § 371 bokstav a.

I lagmannsretten fikk han fengsel i syv måneder. Bedrageriet bestod i 72 fiktive reiseregninger over omtrent tre år til et samlet beløp rett under 450.000 kroner.

I avsnitt 13-24 drøfter Høyesterett straffenivået for grovt bedrageri. Uttalt at det finnes flere avgjørelser fra Høyesterett der andre forhold enn beløpets størrelse er tillagt vesentlig vekt, og at straffen er blitt satt vesentlig høyere enn det beløpets størrelse isolert skulle tilsi, se Rt-1965-197 (overformynder) og Rt-1992-1463 (vekter).

Tillitsbruddet tillegges betydelig vekt

Disse avgjørelsene er eksempler på at tillitsbrudd tillegges betydelig vekt i skjerpende retning.

I den konkrete vurderingen kom Høyesterett til at utgangspunktet bør ligge omkring fengsel i ett år og tre måneder. Det var tale om et alvorlig tillitsbrudd begått i rollen som stortingsrepresentant. På grunn av domfeltes uforbeholdne tilståelse ble det gjort et fradrag i straffen med omkring 25 prosent.

Det at beløpet var tilbakebetalt, kunne bare tillegges begrenset vekt i formildende retning. Domfeltes helsemessige forhold eller medieomtalen av saken, samt tidsforløpet, tilsa ingen reduksjon i straffen.

Dommere: Espen Bergh, Wenche Elizabeth Arntzen, Wilhelm Matheson, Henrik Bull og Magnus Matningsdal.

Powered by Labrador CMS