Saken ble behandlet i Oslo tingrett over ti rettsdager.

JU§NYTT

Oslo tingrett: Kan ikke kreve erstatning for menneskerettighetsbrudd

En kvinne og to menn fikk medhold i sitt søksmål mot staten, etter å ha blitt utsatt for flere hundre nakenvisitasjoner i norske fengsler. Likevel konkluderte tingretten med at det ikke foreligger hjemmel i norsk rett for å tilkjenne erstatning.

Publisert Sist oppdatert

Etter å ha gjennomgått anslagsvis ni hundre nakenvisitasjoner til sammen, gikk de tre tidligere innsatte til søksmål mot staten med et erstatningskrav på opptil 900.000 kroner.

Saksøkende part, med Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning fra Elden Advokatfirma som prosessfullmektiger, fikk medhold i at det forelå et brudd på EMK artikkel 3 om nedverdigende behandling, men fikk ikke oppreisningserstatning etter EMK artikkel 13.

«Kroppsvisitasjon er et svært inngripende tiltak og det er ikke tvilsomt at dette har vært svært belastende for de innsatte. De har forklart at de har ført til at de ikke har ønsket å motta besøk, ikke ønsket å møte i retten, og gitt de gitt en negativ opplevelse knyttet til det som skal være positive opplevelser som bl.a. familiebesøk», heter det i tingrettsdommen (21-107095TVI-TOSL/0).

«Samlet sett er retten kommet til at saksøkerne har vært utsatt for krenkelse av EMK artikkel 3 ved rutinemessig kroppsvisitasjon i Bergen fengsel under soning, i hovedsak med bakgrunn i at Høyesterett i flere avgjørelser har slått fast at praksisen i nettopp Bergen fengsel er i strid med bestemmelsen».

Parter i saken

  • Saksøkere ved prosessfullmektig Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning fra Advokatfirmaet Elden
  • Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet ved prosessfullmektig Henriette Lund Busch fra Regjeringsadvokaten.

Varsler anke

Tingretten konstaterte at det ikke foreligger grunnlag i norsk rett for å tilkjenne erstatning for de menneskerettighetsbruddene som ble gjort.

«EMK er inkorporert i norsk rett etter menneskerettsloven §2, og således kan det reises spørsmål om EMK artikkel 13 direkte kan anvendes som hjemmel for oppreisning. EMK artikkel 13 er imidlertid ikke utformet med sikte på å være en nasjonal erstatningshjemmel, og inneholder ingen vilkår for oppreisningserstatning», heter det i tingrettsdommen.

«Etter rettens syn fremstår det å være et behov for en oppreisningsbestemmelse i norsk rett for menneskerettsbrudd. Dette vil gi klargjøring av vilkår og omfang av erstatningsansvaret, fremfor at dette eventuelt må avgjøres etter uklare føringer i rettspraksis, både nasjonalt og internasjonalt», heter det videre.

Elden-advokatene Hessen Jacobsen og Halvorsen Rønning varsler anke over tingrettens vurdering.

– At tingretten finner at det ikke kan kreves oppreisningserstatning for menneskerettighetsbrudd, innebærer at Norge bryter med forpliktelsene etter menneskerettighetskonvensjonen, sier de i en pressemelding.

– Vi vil anke den delen av dommen der vi ikke vant fram. Når lovgiver har feilet, må domstolene ta ansvar for at Norge skal oppfylle sine forpliktelser til å kompensere for menneskerettighetsbrudd, sier de videre.

Advokatforeningen mente det forelå hjemmel for erstatning

I forbindelse med rettssaken skrev Advokatforeningen et prosesskriv til Oslo tingrett, hvor de belyste de rettslige spørsmålene i saken som knyttet seg til erstatningen.

«Som Advokatforeningen vil komme tilbake til nedenfor, oppstiller EMK artikkel 13 en rett til et effektivt rettsmiddel, som i enkelte tilfeller innebærer en rett til å kreve erstatning for ikke-økonomisk tap. Det finnes imidlertid ingen generell hjemmel i norsk erstatningsrett som ilegger erstatningsansvar ved brudd på menneskerettslige forpliktelser», skrev Advokatforeningen.

«For at staten skal kunne oppfylle sine folkerettslige forpliktelser, mener Advokatforeningen at det må være mulig å anvende EMK artikkel 13, jf. menneskerettsloven § 2, som direkte lovhjemmel for slik erstatning. Om det ikke tilkjennes erstatning direkte i medhold av EMK artikkel 13, må det i alle tilfeller kunne tilkjennes erstatning på ulovfestet grunnlag, som et utslag av våre forpliktelser etter EMK», skrev foreningen videre.

Oslo tingrett kom frem til at det ikke forelå hjemmel for å tilkjenne erstatning, men påpekte at det burde finnes lovgivning på området i norsk rett.

Reaksjoner fra saksøkerne

Gjennom pressemeldingen fra Elden Advokatfirma, ønsket klientene å formidle noen uttalelser via sine advokater.

Klient 1:

– Jeg føler jo at jeg blir glad for at jeg har fått medhold, men samtidig er jeg skuffet over at ikke retten gir meg en erstatning, fordi de sier jo at vi har rett på reparasjon. Nakenvisitasjonene var en enorm ydmykelse og påkjenning. Jeg har mange følelser i dag, og det er vanskelig å sette ord på de nå. Men jeg er lettet.

Klient 2:

– Jeg er lettet over at jeg blir hørt og trodd på det jeg har opplevd, og jeg er veldig fornøyd med at dommen slår fast at det var en krenkelse etter både den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Grunnloven.

Klient 3:

– Jeg er veldig lettet, men ikke helt overrasket. Samtidig gleder jeg meg til å lage ny rettspraksis på retten til oppreisning. Vi tar en for laget her, og dette er en viktig sak for mange.

Powered by Labrador CMS