Forsvarer i saken for Høyesterett, John Christian Elden.

JU§§NYTT

– Lagmannsretten har gått langt utover tiltalebeslutningen

Kan retten domfelle på bakgrunn av et annet straffebud enn tiltalen angir? Hva ligger i begrepet «i noens husstand»? Torsdag ble disse spørsmålene behandlet i Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

En 22 år gammel mann ble i Salten og Lofoten tingrett dømt til seks måneders fengsel for overtredelse av straffeloven §271 om kroppskrenkelse, §263 om trusler og §266 om hensynsløs adferd, i samsvar med tiltalen.

Dommen ble anket til Hålogaland lagmannsrett, med samme tiltale fra aktor.

– Kan domstolen ta ut tiltale?

Lagmannsretten kom derimot til at forholdet skulle omsubsumeres til straffeloven §282 om mishandling i nære relasjoner, og skjerpet straffen til elleve måneder.

«Under bevisføringen for lagmannsretten, herunder med henvisning til både fornærmedes og tiltaltes forklaringer, dannet det seg et mønster av vold, trusler og annen adferd som faller inn under mishandling i nære relasjoner, jf. straffeloven §282», heter det i lagmannsrettens dom.

Forsvarer i saken for Høyesterett, John Christian Elden, mener lagmannsretten gikk utenfor sin kompetanse etter straffeprosessloven §38.

– Kan domstolen ta ut tiltale på egenhånd? De har gått langt utover tiltalebeslutningen, og etter tradisjonell juss mener jeg at de ikke kan gjøre det, sier Elden til Advokatbladet.

Parter i saken

  • Påtalemyndigheten v/statsadvokat Anders Mandal Funnemark
  • Tiltalte v/advokat John Christian Elden

Bestemmelsen han viser til, sier at retten som hovedregel ikke kan gå utenfor det forhold tiltalen gjelder. Bare når den finner særlig grunn til det, kan retten prøve om det foreligger omstendigheter som kan bringe forholdet inn under en strengere straffebestemmelse enn etter tiltalen.

–Dette er en sak som gjelder forholdet mellom påtalemyndigheten og domstolen. Vi får se hva Høyesterett kommer til, sier Elden.

Kjæreste vs. samboer

I henhold til straffeloven §282 første ledd bokstav d, kan «den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler noen i sin egen husstand», straffes med fengsel inntil seks år.

Dommere i saken

  • Dommer Aage Thor Falkanger
  • Dommer Henrik Bull
  • Dommer Per Erik Bergsjø
  • Dommer Espen Bergh
  • Dommer Erik Thyness

Lagmannsretten startet med å drøfte om tiltalte og fornærmede var samboere, og dermed i samme husstand, på tidspunktet handlingene foregikk.

«Tiltalte og fornærmede ble kjærester ved årsskiftet 2019/20 og dette varte frem til omkring utløpet av august 2020. Fra månedsskiftet juni/juli 2020 flyttet de sammen og var offisielt samboere i tiltaltes leilighet ut august», heter det i dommen fra lagmannsretten.

Likevel mente retten at samboerskapet startet på et tidligere tidspunkt.

«Slik lagmannsretten ser det, var tiltalte og fornærmede i realiteten, og for alle praktiske formål, samboere allerede fra januar 2020. Selv om tiltalte disponerte egen leilighet i, hadde han sitt døgnopphold sammen med fornærmede, enten i hennes hybelleilighet, eller da de var sammen hos han», heter det videre.

«Lagmannsretten legger etter dette til grunn som bevist ut over rimelig tvil at tiltalte og fornærmede, fra omkring januar 2020 til 1. juli 2020, var i et husstands- eller bofellesskap. Det var en sømløs og i praksis umerkelig overgang til et erklært samboerskap fra omkring 1. juli og ut august 2020».

Anken til Høyesterett gjaldt saksbehandlingen ved lagmannsrettens bruk av straffeloven §282, lovanvendelsen av straffeloven §282, samt straffeutmålingen.

Dom i saken er ventet i løpet av noen uker.

Powered by Labrador CMS