Her er lovene som trer i kraft 1. januar 2024

Endringer i tvisteloven, forbrukerkjøpsloven, arbeidsmiljøloven og folketrygdloven: Dette er blant lovendringene som trer i kraft fra nyttår. Her får du full oversikt.

Publisert Sist oppdatert

Den 1. januar 2024 trer følgende lover i kraft:

Justis- og beredskapsdepartementet

- Lov 11. mai 2023 nr. 13 om endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.). (De delene som ikke trådte i kraft 1. juli 2023.)

- Lov 16. juni 2023 nr. 60 om endringer i forbrukerkjøpsloven mv. (gjennomføring av nytt forbrukerkjøpsdirektiv i norsk rett).

Merk også: 

- Ny voldserstatningsforskrift trer i kraft 1. januar 2024.

- Med virkning fra 1. januar 2024 vil den offentlige salærsatsen øke fra 1180 til 1215 kroner.

- Rettsgebyret heves fra 1 243 kroner til 1 277 kroner. Også denne endringen trer i kraft 1. januar 2024.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Lov 18. desember 2020 nr. 139 om endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser).

- Lov 17. mars 2023 nr. 3 om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern). (Endringer knyttet til arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet, arbeidsgiveransvar og informasjon og drøfting i konsern, de kollektive ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljø, arbeidsgivers drøftingsplikt om bruk av ulike tilsettingsformer, samt opptjeningstid for rett til fast ansettelse etter midlertidig ansettelse.)

- Lov 16. juni 2023 nr. 35 om endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasninger til ny omstillingsstønad fra folketrygden).

- Lov 16. juni 2023 nr. 36 om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger til reglene om nye etterlatteytelser). (De delene som ikke trådte i kraft 1. juli 2023.)

- Lov 16. juni 2023 nr. 37 om endringer i arbeidsmiljøloven (trakassering). (Presisering av at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven også innebærer et vern mot seksuell trakassering, innføring av definisjoner av trakassering og seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven og presiseringer av verneombudets oppgaver når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø.)

- Lov 20. desember 2023 nr. 94 om endringer i folketrygdloven (gjennomføring av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia).

- Lov 20. desember 2023 nr. 95 om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2024). (Delt ikraftsetting.)

Barne- og familiedepartementet

- Lov 16. juni 2023 nr. 41 om endringer i barnevernsloven m.m. (formidling av opplysninger, meldinger om ufødte barn, politiattest). (De delene som ikke trådte i kraft 16. juni 2023.)

Finansdepartementet

- Lov 16. juni 2023 nr. 43 om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven mv. (bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter). (De delene som ikke trådte i kraft 1. juli 2023.)

- Lov 16. juni 2023 nr. 48 om endringar i skattebetalingsloven. (Endringer knyttet til VOEC‑ordningen (medverdiavgift på e-handel).)

- Lov 15. desember 2023 nr. 89 om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven. (Avvikling av ordningen med pendlerdiett og ordningen med feriepenger for avtroppende representanter.)

- Lov 20. desember 2023 nr. 98 om endringer i skatteloven. (Skatter og avgifter 2024.)

- Lov 20. desember 2023 nr. 100 om endringer i merverdiavgiftsloven. (Skatter og avgifter 2024.)

- Lov 20. desember 2023 nr. 103 om endringer i skattebetalingsloven. (Krav om at tilgodebeløp på skatt og avgift skal utbetales til skattepliktiges konto.)

- Lov 20. desember 2023 nr. 105 om endringer i skatteforvaltningsloven. (Forskriftshjemmel om utmåling av kompensasjon dersom tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr ikke er fastsatt, frafalt eller henlagt innen rimelig tid.)

Forsvarsdepartementet

- Lov 20. desember 2022 nr. 113 om endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt mv.).

Helse- og omsorgsdepartementet

- Lov 16. desember 2022 nr. 92 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg). (De delene som ikke trådte i kraft 1. januar 2023.)

- Lov 20. desember 2023 nr. 106 om om endringar i helselovgivinga (organisatoriske endringar i sentral helseforvaltning).

- Lov 20. desember 2023 nr. 107 om endringer i tobakksskadeloven (strengere regulering av e-sigaretter). (Delt ikraftsetting.)

 Klima- og miljødepartementet

- Lov 15. desember 2023 nr. 91 om endringer i klimakvoteloven (endret virkeområde m.m.).

 Kommunal- og distriktsdepartementet

- Lov 22. juni 2022 nr. 82 om endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn).

- Lov 2. desember 2022 nr. 87 om endringar i plan- og bygningsloven (reglar om handtering av overvatn i byggjesaker mv.).

- Lov 2. juni 2023 nr. 22 om endringar i lov om interkommunale selskaper (møteoffentlegheit, økonomiforvaltning m.m.). (De delene som ikke trådte i kraft 1. juli 2023.)

- Lov 9. juni 2023 nr. 27 om endringar i Finnmarksloven (endringar som følgje av delinga av Troms og Finnmark fylke).

- Lov 9. juni 2023 nr. 28 om endringer i sameloven (endringer i språkregler).

 Kultur- og likestillingsdepartementet

- Lov 16. juni 2023 nr. 63 om endringer i kulturrådsloven (tydeliggjøring av skillet mellom ulike oppgaver).

- Lov 16. juni 2023 nr. 64 om omsetning av bøker (bokloven). (Med unntak av § 7, som trer i kraft 1. januar 2025, og med unntak av § 12, hvor ikrafttredelsestidspunkt ikke er bestemt.)

- Lov 20. desember 2023 nr. 113 om endringer i straffeloven (konverteringsterapi).

 Nærings- og fiskeridepartementet

- Lov 16. juni 2023 nr. 67 om endringer i register- og foretakslovgivningen mv. (digitale verktøy og prosesser, gebyrstruktur og tilknytningskrav). (Delt ikraftsetting.)

- Lov 20. desember 2023 nr. 114 om endringer i foretakslovgivningen mv. (kjønnssammensetning i styret).

- Lov 20. desember 2023 nr. 115 om endringer i sjøloven og skipssikkerhetsloven (elektronisk tinglysing av skip og rettigheter i skip).

 Olje- og energidepartementet

- Lov 15. desember 2023 nr. 93 om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (justering av terskelverdi).

 Samferdselsdepartementet

- Lov 16. juni 2023 nr. 76 om endringer i postloven (pakkepostforordningen, brukerklagenemnd, offentlig postnummersystem og politiattest). (Endringer knyttet til offentlig postnummersystem – øvrige endringer har trådt i kraft.)

- Lov 20. juni 2023 nr. 82 om endringar i taubaneloven og tivoliloven (undersøking av ulykker og hendingar).

- Lov 20. desember 2023 nr. 116 om endringer i vegtrafikkloven (teknisk kjøretøyinformasjon og sikring av last).

Powered by Labrador CMS