90 dagers fengsel for grov ulovlig oppbevaring av pistol

I fersk dom trekker Høyesterett opp grensene mellom vanlig og grov ulovlig befatning med skytevåpen.

Publisert Sist oppdatert

Den tiltalte i saken hadde oppbevart en halvautomatisk pistol i en leilighet i Oslo. I magasinet lå det 15 patroner, og våpenet var plassert på en hylle under stuebordet.

Pistolen var lett synlig og har enkelt ladegrep. Tiltalte har tilknytning til et kriminelt miljø, våpenet var oppgjør for gjeld og flere tidligere straffedømte personer hadde tilgang til leiligheten.

Spørsmålet for Høyesterett var om oppbevaringen rammes av straffeloven § 191 om grov ulovlig befatning med skytevåpen.

Avhenger av en konkret vurdering

Grensen mellom vanlig og grov ulovlig befatning beror på en konkret vurdering, heter det i dommen.

Dommere i saken

  • Kine Steinsvik, førstvoterende
  • Aage Thor Falkanger
  • Henrik Bull
  • Espen Bergh
  • Borgar Høgetveit Berg

Høyesterett legger vekt på flere sentrale momenter, slik som type våpen, farlighetsgrad, om våpenet er registrert, antallet våpen og det samlede omfanget av overtredelsen, i sin vurdering.

«Det har videre betydning om befatningen av andre grunner er særlig farlig eller samfunnsskadelig. Dette kan typisk omfatte ulovlig befatning med ladde skytevåpen og våpen som lett kan gjøres skyteklare, samt ulovlig befatning med skytevåpen på offentlig sted. Dersom befatningen gjelder oppbevaring, har det betydning om selve oppbevaringen er forsvarlig, herunder om våpenet lett kan komme på avveie», skriver førstvoterende Kine Steinsvik.

Kjerneområdet for anvendelsen av § 191 er ulovlig befatning med skytevåpen som ledd i organisert kriminalitet eller terrorvirksomhet, poengterer hun videre.

«Men også ellers har det betydning om den ulovlige befatningen skjer hos personer med tilknytning til kriminelle miljøer. Dette henger sammen med bestemmelsens formål om å begrense muligheten for at ulovlige våpen brukes til å begå straffbare handlinger.»

Disse representerte partene

Tiltalte:

  • Øystein Ola Storrvik

  • Påtalemyndigheten:

  • Stein Vale

Tilknytningen til kriminell virksomhet

Domstolen legger også vekt på at våpenet var lett synlig, dets enkle ladegrep og hvem som hadde tilgang til leiligheten.

«Endelig legger jeg vekt på at den ulovlige befatningen med skytevåpenet har tilknytning til et kriminelt miljø. Ifølge tiltaltes forklaring hadde han mottatt pistolen som oppgjør for gjeld. Dette underbygger tilknytningen til kriminell virksomhet, og tingretten fant det bevist at tiltalte "i alle fall har nær kontakt med et kriminelt miljø"», heter det i dommen.

«Tiltalte visste også at det var flere tidligere straffedømte personer blant dem som hadde tilgang til leiligheten, og at to av dem tidligere var dømt for medvirkning til grov ulovlig bevæpning med skytevåpen på offentlig sted. Ulovlig befatning med skytevåpen i tilknytning til kriminelle miljøer øker risikoen for bruk i forbindelse med straffbare handlinger.»

Høyesterett konkluderer med at tiltalte skal straffes for grov, ulovlig befatning med skytevåpen med fengsel i 90 dager.

Hele dommen kan leses her!

Powered by Labrador CMS