Om Regjeringen får det som den vil, blir det slutt på juryer i ankesaker.
Om Regjeringen får det som den vil, blir det slutt på juryer i ankesaker.

Vil ha to fagdommere og fem lekdommere

Regjeringen vil avvikle juryordningen, og går inn for meddomsrett ved bevisanker.

Publisert

Regjeringen skriver følgende i Statsbudsjettet:

«Juryordningen har de siste årene være gjenstand for mye diskusjon, blant annet fordi det i lagrettesaker ikke gis noen begrunnelse fra lagretten for avgjørelsen av skyldspørsmålet. Tingrettens begrunnede avgjørelse kan endres i lagmannsretten uten nærmere begrunnelse. Regjeringen vil avvikle juryordningen og gå inn for at bevisanker i fremtiden skal behandles i meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere. Saken er til behandling i departementet. Regjeringen vil derfor komme nærmere tilbake til Stortinget om saken.»

I et innspill til Justis og beredskapsdepartementet uttalte Advokatforeningen tidligere i år at de mente en ordning med syv lekdommere og to fagdommere, ville være det beste.

«Ulik erfaring og bakgrunn og er viktig for å oppnå en sammensetning som i størst mulig grad speiler befolkningen og på den måten gir domstolen en høy demokratisk legitimitet», mente foreningen.

 

Daværende leder av Forsvarergruppen, Frode Sulland, uttalte seg sommeren 2015 kritisk til å gå bort fra juryordningen.

– Juryordningen ivaretar det strenge beviskravet i straffesaker, og dermed rettssikkerheten i alvorlige straffesaker. Det er den som sikrer oss best mot uriktige domfellelser. Min oppfatning av dette er basert på 25 års erfaring i alvorlige straffesaker. I tillegg kommer det man har av tilgjengelig statistikk og annen erfaring, sa Sulland.

Avdelingsdirektør Erling Moe i Domstoladministrasjonen (DA) mente derimot at å innføre meddomsrett i stedet for jury styrker rettssikkerheten, og sa sju var et riktig antall dommere. Nå har han altså fått viljen sin.

Bare drøye to prosent av alle de 15.000 straffesakene som gikk for norske domstoler i 2014, ble satt med en jury.