Advokatforeningen ønsker å drive mer utadrettet virksomhet i egne og nye lokaler.
Advokatforeningen ønsker å drive mer utadrettet virksomhet i egne og nye lokaler.

Advokatforeningen vil selge og flytte

Advokatforeningens hovedstyre har besluttet å selge seg ut av Juristenes Hus i Kristian Augusts gate 9 i Oslo, og har startet jakten på nye lokaler. Men først må foreningen bli enig med sameier Juristforbundet om hva lokalene er verdt.

Publisert

"Nå ønsker vi en ny tid med nye muligheter - i nye lokaler", skriver Advokatforeningen i en orientering om det forestående hussalget til representantskapet, som skal ha sitt årlige møte den 23.mai, og som der vil få saken til orientering.

Dagens lokaler begrenser Advokatforeningens virksomhet, utvikling og kontakt med medlemmene, heter det i dokumentet fra hovedstyret til representantskapet.

Utydelig identitet

Advokatforeningen lister opp flere grunner til at den ønsker å flytte for seg selv:

  • Ønske om å tilby kurs, nettverksamlinger og debatter i representative lokaler.
  • At lokalene skal være et fint sted å stikke innom for medlemmene, med mulighet for utlån av kontor og trådløst nett.
  • Ønske om å styrke Advokatforeningens identitet, adskilt fra dagens "samboere" Juristforbundet og JUS og husets to andre leietagere. ("I dag er det mange som ikke vet om de er på et arrangement i Advokatforeningen, Juristforbundet eller JUS når de er i Juristenes Hus", heter det i notatet.)
  • Dagens eieform er ressurskrevende og gir en tidkrevende beslutningsprosess.
  • Dagens lokaler er lite fleksible for forandring.
  • Mye av arealet forsvinner i fellesområder som ganger og lagerlokaler.
  • Dagens eie- og leieforhold er kompliserte.
Advokatforeningen leier i dag ekstra lokaler i bygningen til venstre på bildet.
Advokatforeningen leier i dag ekstra lokaler i bygningen til venstre på bildet.

"Juristenes litteraturhus"

Allerede i 2017 startet Juristforbundet, Advokatforeningen og Juristenes utdanningssenter jakten på nye og større lokaler for å etablere et slags "Juristenes litteraturhus" i fellesskap. Firmaet Malling & Co leietakerrådgivning ble engasjert for å finne aktuelle lokaler, og flere lokaler ble vurdert.

Men i fjor vår trakk Juristforbundet og de øvrige organisasjonene i bygget seg fra samarbeidet, og både forbundet og JUS har besluttet å skrinlegge flytteplanene, og i stedet leie lokaler i et tilgrensende bygg. Ombyggingsarbeidene har allerede startet.

Vil være mer synlige

Advokatforeningen ønsker ikke å bli værende i Juristenes Hus, der foreningen allerede har for lite plass, og leier lokaler i nabobygget.

"Dagens lokaler begrenser muligheten for videre utvikling. Vi har ambisjoner om å utvikle nye tilbud og tjenester til glede for alle medlemmer. Vi vil gjerne drive mer utadrettet virksomhet til beste for medlemmene", heter det i notatet.

Juristforbundet og Advokatforeningen eier en halvpart hver av aksjene i Juristenes Hus, som igjen eier Kristian Augusts gate 9. Advokatforeningen er leietagere i bygget, som Juristforbundet og JUS, og er bundet av en uoppsigelig leiekontrakt frem til september 2022.

Må eie for å leie

Advokatforeningen og Juristforbundet inngikk i august 2012 en aksjonæravtale som regulerer eierskapet. Avtalen knytter aksjeeie og leieforhold sammen. Dette betyr at en part ikke kan være aksjonær uten også å være leietager.

Advokatforeningen må derfor selge sine aksjer i Juristenes Hus ved flytting, og aksjonæravtalen bestemmer hvordan salgsprosessen skal foregå. Ifølge avtalen kan den parten som ønsker å selge seg ut, kreve at hele selskapet legges ut for salg i markedet, med mindre den andre parten er villig til å kjøpe aksjene for markedspris.

"Hvis Advokatforeningen tilbyr Juristforbundet å kjøpe Advokatforeningens aksjer til det som antas å være markedspris, og dette avslås av Juristforbundet, vil Advokatforeningen kunne kreve at 100 prosent av Juristenes Hus AS selges i markedet, forutsatt at prisen markedet vil betale, ikke er lavere enn det Juristforbundet fikk tilbud om å kjøpe på fra Advokatforeningen", heter det i dokumentet fra hovedstyret til representantskapet.

24 millioners sprik

Juristforbundet har signalisert at det ønsker å kjøpe Advokatforeningens andel, og de to partene er i dialog om salgsprosessen. Partene har innhentet hver sin verdivurdering av bygget.

Mens Advokatforeningens verdivurdering, gjort av Malling & Co, er på 115 millioner kroner, er Juristforbundets vurdering, foretatt av Newsec, på 91 millioner kroner, altså 24 millioner kroner mindre.

Advokatforeningen forsøker nå å komme til enighet med Juristforbundet om salg av aksjene, og samtidig ivareta verdiene som ligger i eiendommen, påpekes det i dokumentet.

Advokatforeningen har inngått en avtale med Juristforbundet og Juristenes Hus om mulighet for fremleie av sine lokaler, slik at foreningen har mulighet til å flytte ut før september 2022, dersom den ønsker det.

Representantskapets rolle

Juristenes Hus

Juristenes Hus ble innviet som et sameie mellom Advokatforeningen og Juristforbundet den 18.mars 1991.

Kjøp av bygningen var resultat av en samarbeidsavtale mellom de to organisasjonene om felles etterutdannelse i regi av Juristenes utdanningssenter (JUS), som også fikk plass i huset.

Bildet er fra åpningen, der studentorkesteret Corpsus Juris underholdt.

Kilde: Våpendrager og veiviser. Advokatenes historie i Norge. Av Harald Espeli, Hans Eyvind Næss og Harald Rinde, Universitetsforlaget.

Hovedstyret har innhentet råd fra Advokatforeningens tidligere leder Erik Keiserud om et eventuelt salg krever samtykke eller behandling av representantskapet i Advokatforeningen.

Representantskapet er foreningens øverste organ.

Ifølge Keiserud krever ikke et eventuelt salg hverken samtykke fra representantskapet, eller at saken behandles der.

"Dette danner bakgrunn for hovedstyrets vedtak den 1.februar 2019 og for at saken nå fremlegges representantskapet til orientering", heter det i dokumentet.

Hovedstyret har gitt generalsekretær Merete Smith fullmakt til følgende:

  • Å fremforhandle avtale med Juristforbundet og Juristenes Hus om at Advokatforeningen eventuelt kan forbli i dagens lokaler frem til utgangen av september 2022 selv om aksjene i Juristenes Hus er solgt.
  • Å fortsette arbeidet med salg av aksjer i Juristenes Hus.
  • Å fortsette arbeidet med å finne nye lokaler som kan benyttes senest fra 1. oktober 2022.