Regjeringen foreslår nå at nordmenn skal kunne ha flere statsborgerskap. Foto: iStock
Regjeringen foreslår nå at nordmenn skal kunne ha flere statsborgerskap. Foto: iStock

Vil gi nordmenn flere statsborgerskap

Regjeringen vil åpne for at nordmenn skal kunne ha flere statsborgerskap, og foreslår å fjerne vilkåret om at andre statsborgerskap faller bort om man ønsker å bli norsk.

Publisert

Regjeringen har 24. august 2018 i Prop. 111 L (2017-2018) foreslått å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap.

Norske borgere vil hvis Stortinget vedtar forslaget, ikke lenger automatisk miste sitt norske statsborgerskap ved å bli statsborger i et annet land. For den som søker om norsk statsborgerskap, vil det heller ikke lenger være et vilkår at et eventuelt annet statsborgerskap må opphøre.

Det foreslås også gjenerverv av statsborgerskap for personer som tidligere har mistet sitt norske statsborgerskap på grunn av prinsippet om ett statsborgerskap, se utkast til nytt kapittel 4 A med § 22 a i statsborgerloven. Gjenerverv skal skje enkelt ved melding.

PER RACIN FOSMARK

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Se vårt e-blad-arkiv her

Powered by Labrador CMS