Illustrasjonsfoto/iStock/champlifezy@gmail.com

Objektivt ansvar krever større risiko enn hva man kan forvente av hverdagslige aktiviteter, konkluderer Høyesterett

Treningssenteret hadde ikke skapt en risiko som oversteg dagliglivets risiko, mener Høyesterett. Dermed kan det ikke holdes ansvarlig på objektivt grunnlag for skader ved fall fra spinningsykkel.

Høyesterett kom i enstemmig dom 14. januar 2019 – HR-2019-52-A – til at et treningssenter ikke var erstatningsansvarlig på ulovfestet objektivt grunnlag for skader en kvinne pådro seg ved fall fra en spinningsykkel. Skaden skyldtes at setebolten brakk.

Når det gjelder vilkårene for ulovfestet objektivt ansvar, tok Høyesterett utgangspunkt i Rt-2009-1237 (Nordsjødykker) avsnitt 62. Det må foreligge en risiko med visse særtrykk, det legges vekt på om risikoen er stadig, typisk og ekstraordinær. Særlig spørsmålet om risikoen er ekstraordinær, står sentralt. Man spør om risikoen ved den skadevoldende virksomhet eller innretning er vesentlig større enn den man generelt møter i samfunnet (dagliglivets risiko), jf. Rt-1991-1303 (gulvluke).

Det som skal vurderes, er risikoens skadeevne – produktet av sannsynligheten for skade og mulig skadeomfang. Men det objektive ansvaret bygger også på interesseavveininger. Helhetsvurderingen av hvem som er nærmest til å bære den økonomiske risikoen, blir imidlertid først aktuell hvis det foreligger en særlig risiko. Dette innebærer at kravet om slik risiko er derfor et nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår for ulovfestet objektivt ansvar.

I den konkrete vurderingen kom Høyesterett til at skadehyppigheten er forsvinnende liten når den sees i lys av spinningsaktivitetens omfang, både hos det aktuelle treningssenteret og generelt. De mulige skaders omfang er heller ikke alvorlig. Mindre til moderate skader som skyldes trening og fritidsaktiviteter, er vanlig og en del av den generelle risiko som er knyttet til disse livsområdene.

Treningssenteret hadde ikke skapt en risiko som oversteg dagliglivets risiko. Dette grunnleggende vilkåret for objektivt ansvar var følgelig ikke oppfylt, og det var derfor ikke grunnlag for å foreta noen interesseavveining av hvem som er nærmest til å bære den økonomiske risikoen for ulykken.

Dommere: Ringnes, Møse, Bull, Lindsetmo og Øie.

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Se vårt e-blad-arkiv fra Ju§Nytt her.

Powered by Labrador CMS