Illustrasjonsfoto/iStock/eranicle
Illustrasjonsfoto/iStock/eranicle

Ny konvensjon skal verne barn mot seksuelt misbruk

Europarådets konvensjonen om vern mot seksuelt misbruk av barn trådte i kraft 1. oktober 2018.

Publisert

Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 – Lanzarote-konvensjonen - om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk CETS 201 trådte i kraft 1. oktober 2018.

Norge ratifiserte konvensjonen 15. mai 2018. Den har som formål å forebygge og kjempe mot alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk av barn. Konvensjonen skal også verne rettighetene til barn som er utsatte for slike overgrep, og å fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid om dette.

Omfattende forebyggende tiltak

Konvensjonen inneholder et bredt spekter av forebyggende tiltak, hjelpe- og støttetiltak for voldsutsatte og tiltak overfor seksualforbrytere, deriblant:

  • Rekruttering og opplæring av personer som skal jobbe med barn
  • Tiltak for å øke barns bevissthet om risiko og lære dem hvordan de kan beskytte seg selv
  • Overvåkningstiltak for lovovertredere og potensielle lovbrytere
  • Hjelpelinjer for barn både via telefon og internett

- En viktig sak for Norge

Konvensjonen har også som mål å bekjempe sexturisme og sikrer at mennesker som forgriper seg på barn i utlandet kan bli straffet.

- Dette er en viktig sak der Norge forplikter seg til å jobbe aktivt for å verne barn mot seksuell vold og overgrep. Norge har allerede de nødvendige lovene, men vi kan ikke hvile. Vår mål er at ingen barn skal oppleve seksuelle overgrep, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland på regjeringens nettsider.

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Se vårt e-blad-arkiv fra Ju§Nytt her.

Powered by Labrador CMS