Illustrasjonsfoto/iStock
Illustrasjonsfoto/iStock

Ni års fengsel for terrordeltakelse

Ubaydullah Hussain tapte i Høyesterett og ble dømt til ni års fengsel for deltakelse i, rekruttering til, samt økonomisk og materiell støtte til terrororganisasjonen ISIL.

Publisert

Dommen enstemmig avsagt i går – HR-2018-1650-A – og straffen var den samme som i lagmannsretten.

Et spørsmål var om Hussain var deltager i ISIL, jf. straffeloven 1902 § 147 d og straffeloven 2005 § 136 a første ledd. Høyesterett oppsummerer hva som ligger i begrepet «deltar i» i avsnitt 46. Det er et vidt begrep som er ment å omfatte mange ulike former for bidrag til organisasjonens virksomhet. Det er de aktive bidrag til opprettholdelsen av terrororganisasjonen som rammes.

Den som bare passivt gir sin tilslutning til virksomheten i form av et "medlemskap", rammes ikke. Men ikke ethvert aktivt bidrag til organisasjonen kan gi grunnlag for straff, man må over en terskel. Helt bagatellmessige eller perifere bidrag rammes ikke. Terskelen ligger imidlertid ikke særlig høyt. Medlemskap eller formell tilslutning er ikke et vilkår for å kunne straffes for deltagelse. Man behøver heller ikke av terrororganisasjonen å være akseptert som deltager.

Et annet spørsmål var hva som ligger i «yter økonomisk eller materiell støtte» til en terrororganisasjon. Sentralt her var om det rammes av straffebestemmelsene om støtten er gitt til en tredjemann, og ikke direkte til organisasjonen. Høyesterett har generelle uttalelser om dette i avsnitt 81. Det er ikke et vilkår for domfellelse at støtten ytes til terrororganisasjonen som sådan.

Det er tilstrekkelig at støtten gis til en deltager i organisasjonen, for eksempel en fremmedkriger, med sikte på bruk til fordel for organisasjonen. Materiell støtte og pengestøtte vil indirekte komme organisasjonen til nytte.

Dommere: Per Erik Bergsjø, Cecilie Ø. Berglund, Ingvald Falch, Erik Møse og Karl Arne Utgård.

Lagdommer Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Se vårt e-blad-arkiv her.

Powered by Labrador CMS