Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com
Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com

Høyesterett: Arbeidstaker kan velge ved virksomhetsoverdragelse

Ifølge en fersk Høyesterettsdom har arbeidstager valgrett til å fastholde sin opprinnelige arbeidskontrakt når virksomheten overdras til ny arbeidsgiver.

Publisert

Høyesterett avsa 11. oktober 2018 enstemmig domHR-2018-1944-A som gjaldt arbeidstagers rett til å fastholde arbeidskontrakten med tidligere arbeidsgiver når virksomheten overdras til ny arbeidsgiver. Spørsmålet er først og fremst hvilken betydning det har for denne valgretten at muligheten for avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 år falt bort, da den nye arbeidsgiveren ikke var tilsluttet AFP-ordningen.

Høyesterett fant i likhet med lagmannsretten at arbeidstageren hadde valgrett. Som følge av virksomhetsoverdragelsen ett år og to måneder før hun fylte 62 år, ville hun gå glipp av AFP på totalt 1,3 millioner kroner.

Når det gjelder valgretten, tok Høyesterett utgangspunkt i de fire sentrale dommene på området: Rt-1999-977 (Nemko), Rt-1999-989 (Vest-Ro), Rt-2000-2047 (Psykiatri) og Rt-2000-2058 (Miljøtransport). De fastslo at en arbeidstager etter norsk rett har en valgrett hvis virksomhetsoverdragelse fører til «ikke uvesentlige negative endringer». Da de fire dommene ble avsagt, gjaldt arbeidsmiljøloven av 1977.

Etter å ha gjennomgått forarbeidene til 2005-loven konkluderte Høyesterett med at lovgiverne har ønsket å videreføre den valgretten som er fastslått og presisert i Høyesteretts praksis (avsnitt 43).

Spørsmålet om det foreligger en valgrett beror på en konkret vurdering av hvilke endringer virksomhetsoverdragelsen vil ha for arbeidstagernes arbeidssituasjon. Det må vurderes hva som er sannsynlig. Høyesterett har vurdert en rekke forskjellige virkninger av virksomhetsoverdragelse, og har ikke lagt til grunn at noen typer konsekvenser er uten betydning og derfor ikke skal vurderes. Avgjørende har ikke vært virkningenes art, men deres vekt ved den konkret bedømmelsen (avsnitt 51).

Den konkrete vurderingen fremgår av avsnitt 52-75. Det kunne ikke tillegges vekt at arbeidstageren hadde et privat lå på ca. 1,5 millioner kroner. Negative virkninger av virksomhetsoverdragelsen må ha tilknytning til arbeidssituasjonen. Rent personlige forhold har ikke betydning.

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Se vårt e-blad-arkiv fra Ju§Nytt her.

Powered by Labrador CMS