Illustrasjonsfoto/iStock
Illustrasjonsfoto/iStock

Fikk seks måneders fengsel for 18 butikktyverier

Verdigrensen på 2.000 kroner faller bort som vilkår for mindre tyveri når det er snakk om flere tyverier på kort tid, slår Høyesterett fast.

Publisert

Høyesterett avsa 4. september 2018 enstemmig dom – HR-2018-1660-A – som gjaldt spørsmål om flere tyverier av gjenstander med lav verdi var å anse som mindre tyverier, jf. straffeloven § 323, eller om antallet gjorde at forholdene måtte bedømmes som tyveri etter straffeloven § 321.

Saken reiste også spørsmål om blant annet straffutmålingen for vinningslovbrudd og for vold mot personer i særskilt utsatt yrkesgruppe.

En mann hadde begått 18 butikktyverier i løpet av 15 måneder. Verdien på varene varierte fra 26 kroner til 400 kroner. Høyesterett uttalte følgende om grensen for hva som kan anses som "ubetydelig verdi" i avsnitt 32:

«Oppsummert vil, etter mitt syn [Berglund], vilkårene etter straffeloven § 323 om mindre tyveri være oppfylt dersom beløpet ikke overstiger om lag 2.000 kroner og verken type vare eller handlingsmåte tilsier at forholdet er spesielt straffverdig. Derimot vil vilkårene ikke være oppfylt om man står overfor mange tyverier som er begått med en viss tidsnærhet, og som er preget av ensartethet i forøvelsesmåte. Straffskylden vil da ikke være liten i straffeloven § 323s forstand.»

Høyesterett kom til at vilkårene for å anse handlingene som mindre tyverier ikke var oppfylt. Ved straffutmålingen tok Høyesterett utgangspunkt i flere alvorlige voldshandlinger han samtidig var dømt for, blant annet mot personer i særskilt utsatte yrkesgrupper. Den samlede straffen ble satt til seks måneder.

Sannsynligvis vil grensen på kr 2.000 også legges til grunn ved straffeloven § 326 om mindre underslag, § 334 om mindre heleri, § 339 om mindre hvitvasking, § 353 om mindre skadeverk, § 362 om mindre dokumentfalsk og § 373 om mindre bedrageri.

Dommere: Cecilie Østensen Berglund, Ingvald Falch, Erik Møse, Arne Ringnes og Karl Arne Utgård.

Lagdommer Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Se vårt e-blad-arkiv her.

Powered by Labrador CMS