Isabelle Aarvik og Gro Anita Sakstad besøkte Advokatforeningen onsdag formiddag for å snakke om sin erfaring med isolasjon i fengsel.
Isabelle Aarvik og Gro Anita Sakstad besøkte Advokatforeningen onsdag formiddag for å snakke om sin erfaring med isolasjon i fengsel.

Vil bevilge 11,8 millioner til å forebygge isolasjon i fengsel

Over halvparten av pengene skal gå til etableringen av et nasjonalt ressurssenter for kvinnelige innsatte, melder Justis- og beredskapsdepartementet i forslaget til statsbudsjett for 2021.

Publisert Sist oppdatert

I 2020 ble det opprettet en nasjonal fellesskapsavdeling for mannlige innsatte ved Ila fengsel. Avdelingen skal bidra til å forebygge og hindre langvarig isolasjon av innsatte med alvorlige psykiske lidelser.

Et tilsvarende tilbud eksisterer ikke for kvinnelige innsatte. Inntil nå.

I forslaget til statsbudsjett for neste år, ønsker regjeringen å bevilge nesten 12 millioner kroner til forebygging av isolasjon i fengslene. 6,8 millioner av disse skal gå til å etablere et nasjonalt ressurssenter for kvinner ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

Det blir også foreslått å bevilge fem millioner til aktiviseringsteam i kriminalomsorgen.

Vil fremme forslag om lovendringer for å hindre isolasjon

«Ei god kriminalomsorg krev både rett samansett kapasitet og eit godt og rehabiliterande innhaldsarbeid. Regjeringa vil i 2021 prioritere å redusere bruken av isolasjon og utestenging i fengsla», heter det i statsbudsjettet.

Samtidig skriver regjeringen at innsatte i norske fengsler har endret seg de siste årene, og det er stadig flere med sammensatte utfordringer som trenger psykiatrisk hjelp. Derfor vil den også styrke psykisk helsevern i kriminalomsorgen.

«Kriminalomsorga arbeider kontinuerleg med å redusere bruken av utestenging og isolasjon i fengsel, både i regelverk og i praksis. Det er, blant anna, sett i verk tiltak for å auke kompetansen om korleis skadeverknader av isolasjon kan hindrast, og det er innført nasjonale planverk for aktivisering og oppfølging av isolerte», kan man lese videre i budsjettet.

Justis- og beredskapsdepartementet gjennomgår nå regelverket for utestenging og bruk av tvangsmidler i kriminalomsorgen, og vil komme tilbake til Stortinget forslag til lovendringer som kan bidra til å redusere bruken av isolasjon.

Tidligere innsatt: – Jeg ble helt rørt

I starten av mai ble det kjent at staten erkjenner å ha krenket EMK artikkel tre overfor Gro Anita Sakstad under hennes fem opphold i Bredtveit fengsel mellom 2013 og 2015.

Sakstad ble blant annet holdt fastspent i belteseng ved flere tilfeller, hvor de lengste oppholdene varte i 38,5 og 42 timer. Hun ble også rutinemessig fratatt klær ved bruk av sikkerhetscelle og sikkerhetsseng.

Takket være bistand fra Advokatforeningens isolasjonsgruppe, inngikk staten og Sakstad et forlik like før sommeren.

– Jeg ble helt rørt, forteller Sakstad om da hun fikk vite at det bevilges penger til et eget ressurssenter for kvinnelige innsatte.

Advokat Bendik Falch-Koslung er leder for Advokatforeningens isolasjonsgruppe, som jobber for å få bukt med ubegrunnet isolasjon.
Advokat Bendik Falch-Koslung er leder for Advokatforeningens isolasjonsgruppe, som jobber for å få bukt med ubegrunnet isolasjon.

– Dette vil bety enormt mye, for kriminalomsorgen, men spesielt for de innsatte og de som sliter. Men det er også viktig for forebyggende stell, for at folk ikke skal havne så langt nede, sier hun.

Sakstad er kjempetakknemlig for støtten fra Advokatforeningen, og forteller at det har betydd mye for henne til slutt å bli trodd.

Også jurist Isabelle Aarvik, som jobber på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, er glad for nyheten i statsbudsjettet.

- Tidligere har det vært forsøksprosjekter med aktivitetsteam blant annet i Bergen, men det er veldig bra at slike ordninger nå kan etableres permanent, sier Aarvik.

Også isolasjonsgruppens leder, Bendik Falch-Koslung, er godt fornøyd.

- Det er veldig positivt, med forbehold om at jeg ikke kjenner til noen videre detaljer ennå. Det er vanskelig å tenke seg noe annet enn at forliket mellom Sakstad og staten har vært en pådriver for dette, sier han.

Satser på aktivisering og moderne bygg

I år fikk Bergen fengsel midler til å opprette et aktiviseringsteam. Det skal jobbe for å redusere bruken av utestenging, samt iverksette tiltak for livsmestring, botrening og fritidsaktiviteter.

Regjeringen foreslår å videreføre dette inn i 2021, samtidig som at den ønsker å bevilge fem millioner til ytterligere aktiviseringsteam. I tillegg mener regjeringen av mer moderne fengselsbygg er en forutsetning for å gi flere innsatte et bedre tilbud om fellesskap.

«Utfordringane med isolasjon gjeld fengsel med høgt tryggingsnivå. Fleire av desse fengsla er gamle, og manglar areal for aktivitet og fellesskap mellom innsette. Regjeringa held fram med å prioritere å byggje ut og vedlikehalde kapasiteten i kriminalomsorga, jf. omtale under punkt 4.3. Ny kapasitet med meir moderne fengselsbygg vil gi fleire innsette tilbod om fellesskap».

Powered by Labrador CMS