Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger er bekymret for utviklingen av isolasjonsbruken i Norge. Foto: Henrik Evertsson
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger er bekymret for utviklingen av isolasjonsbruken i Norge. Foto: Henrik Evertsson

Sivilombudsmannen om isolasjon: - De innsatte er redde og gruer seg til helgene

Sivilombudsmannen tar et oppgjør med isolasjonsbruken etter et uanmeldt besøk til Arendal fengsel. – Det er sterkt bekymringsfullt at lav bemanning og ressursmessige forhold medfører at innsatte blir sittende isolert, sier han.

Publisert

<html><head></head><body> Leder for isolasjonsgruppen, Bendik Falch-Koslung, vil prøve isolasjon for retten.</body></html>
Leder for isolasjonsgruppen, Bendik Falch-Koslung, vil prøve isolasjon for retten.

Den 7. og 8. februar i år kom Sivilombudsmannen på uanmeldt besøk til Arendal fengsel.

De innsatte i varetekt satt innelåst i 22 timer i døgnet hele uka, mens innsatte på domsavdelingen var innelåst i over 20 timer i helgene, kan men lese i Sivilombudsmannens rapport fra besøket.

I rapporten kan man lese at "De aller fleste Sivilombudsmannen snakket med under besøket gruet seg spesielt til helgene."

Sivilombudmannens forebyggingsenhet hadde over 30 samtaler med både ansatte og innsatte i fengselet, og mange fortalte at isolasjonen satte et tydelig preg.

- Vi snakket med både ansatte og innsatte som fortalte om høylytt gråt på cellene, spark i døren eller skriking, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en pressemelding.

- Flere fortalte om redsel for at medinnsatte kunne bli aggressive eller utagerende på grunn av den psykiske belastningen som innlåsingen medførte.

Flere selvmord

I en periode på nesten ti år mellom 2008 og 2017 var det fire innsatte som tok selvmord i fengselet, i tillegg til flere alvorlige forsøk.

Oslo fengsel er det eneste fengselet med flere selvmord i samme periode, men der er det også langt flere innsatte.

- Det var et høyere antall innsatte ved Arendal fengsel som uttrykte selvmordstanker, eller som fortalte om medinnsatte som hadde slike tanker, enn vi har erfart under besøk til andre fengsel.

- Det begrensede sosiale fellesskapet og tanken på lange innlåsinger i helgene, ble trukket fram av flere som en medvirkende årsak til dette, sier Falkanger.

Få ressurser betyr mer isolasjon

Rapporten fra besøket viser at ressursmangel har satt tydelig spor på fengselet, noe som også ble brukt som begrunnelsen for den høye isolasjonsbruken.

I tillegg til få fellesarealer, manglet det også tiltak for å forebygge isolasjonsskader. Fengselet har en ordinær kapasitet på 32 menn på avdelingene for høyere sikkerhet.

- Det er sterkt bekymringsfullt at lav bemanning og ressursmessig forhold medfører at innsatte blir sittende isoltert uten at fengselet sikrer aktivisering og meningsfull menneskelig kontakt, sier sivilombudsmannen.

113 vedtak om delvis utelukkelse

I Arendal fengsel ble det i 2017 fattet syv vedtak om total utelukkelse fra fellesskapet etter straffegjennomføringsloven § 37. Samtidig var det også 113 vedtak om delvis utelukkelse fra felleskapet, kan man lese i rapporten.

De aller fleste vedtakene om delvis utelukkelse var fattet i innkomstfasen, og 53 av de 113 vedtakene var begrunnet i at det ikke var ledig plass i domsavdelingen.

En kulturell svikt

I mai kom FNs torturkomité med sin rapport om hvordan Norge følger opp torturkonvensjonen. Komiteen er bekymret for den praktiserende isolasjonen av innsatte i varetekt og under soning. Norge får også kritikk for isolering av psykisk syke i fengsel.

Tidligere i august intervjuet Advokatbladet Bendik Falch-Koslung som leder Advokatforeningens isolasjonsgruppe. Han mener isolasjon er en dårlig norsk vane.

– Jeg tror det er det største menneskerettslige problemet vi har i Norge. Det er sannsynligvis det området hvor norsk rett oftest svikter i forhold til våre folkerettslige forpliktelser. Samtidig er det et område hvor rettshjelpen er veldig dårlig, særlig da for de som soner dom, sier han.

Det til tross for at FN og Europarådets organer har minnet Norge på dette hver gang de har kommet på besøk siden 90-tallet, skal vi tro gruppelederen.

– Først og fremst er det en grunnleggende kulturell svikt. Man klarer ikke å se på isolasjon som alvorlig nok. Isolasjon bør være den siste utvei der det absolutt er nødvendig, hvor det er gode samfunnsmessige hensyn som gjør at den som isoleres faktisk også må isoleres.

- Det skal alltid gjøres en individuell vurdering for hvert enkelt tilfelle. Ressurshensyn, ferieavvikling og slike ting er aldri en god nok vurdering, konstaterer Falch-Koslung.

ISOLASJON I NORGE:

Tall fra Kriminalomsorgen viser at totalt 6708 utelukkelser ble registrert i 2017, sammenliknet med både 2015 (6161) og 2016 (6489) er det en økning.

Likevel har antall utelukkelsestimer gått ned. I 2015 ble innsatte isolert i over én million timer til sammen, mens tallet for 2017 viser drøye 855.000.