Illustrasjonsfoto: iStock/Ridofranz

Leietaker slapp å betale
for manglende vedlikehold

JU§NYTT. Selv om en leietaker ikke har gjennomført avtalt vedlikehold, kan ikke vedkommende belastes for oppussing når lokalene likevel skal totalrenoveres, mener Høyesterett.

Publisert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesterett avsa 25. april 2019 dom - HR-2019-781-A - som gjaldt tilbakelevering av utleide forretningslokaler. Spørsmålet var om utleier kan kreve kompensasjon etter husleieloven § 10-3 andre ledd fra leietager for utbedring av lokalene uavhengig av om det foreligger økonomisk tap.

Høyesterett kom til at utleier ikke kunne kreve dekning av utgiftene ved å sette de utleide lokalene i den stand de etter avtalen skulle ha ved tilbakelevering, da slik utbedring var uaktuelt. Det var ved leietidens opphør klart at lokalene skulle bygges helt om. Man kan merke seg at det er dissens når det gjelder begrunnelsen.

Flertallet (Bull, Bergh og Webster) mente at det dreier seg om et erstatningskrav der de vanlige vilkårene for erstatning gjelder, blant annet økonomisk tap (avsnitt 26 - 42).

Mindretallet (kst. dommer Sæbø og Bergsjø) mente derimot at utleiers krav på dekning av nødvendige utgifter til utbedring av mangler ikke er et erstatningskrav. Slike utgifter kan følgelig dekkes selv om utleier ikke er påført et økonomisk tap ved misligholdet. Det må imidlertid gjøres unntak når utbedring ikke har noe fornuftig formål, som var tilfellet i denne saken (avsnitt 46 - 60

Powered by Labrador CMS