Illustrasjonsfoto/iStock:

Lavere straff for mildere heroin

JU§NYTT. Redusert styrkegrad for heroin betyr også lavere straff for befatning med stoffet, konkluderer Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesterett avsa 27. november 2019 enstemmig dom – HR-2019-2203-A – som gjaldt straffutmåling for befatning med om lag 136 gram heroin. Hovedspørsmålet var betydningen av at det over tid har skjedd en endring av den gjennomsnittlige styrkegraden for stoffet.

Straffen for narkotikakriminalitet skal gjenspeile skadepotensialet for den aktuelle handlingen. Det tas derfor utgangspunkt i type og mengde stoff og i stoffets farlighet (styrkegrad). Med styrkegrad menes mengden virkestoff i narkotikaen. I tillegg ses det hen til om saken gjelder oppbevaring, innførsel eller omsetning. Tiltaltes rolle i denne forbindelsen, herunder om stoffet er ment til eget bruk, er andre momenter av vekt.

Det følger av langvarig praksis at stoffets styrkegrad får konsekvenser for straffen der stoffet har en renhet som avviker markert fra normal styrkegrad, det vil si den renhetsgrad som Høyesteretts straffutmålingspraksis er basert på, jf. blant annet Rt-2015-1124 avsnitt 16 til 18.

Reduserte straffen med ti prosent

Høyesterett viste til at det generelle straffenivået for heroin er fastsatt i en tid da normal styrkegrad i størstedelen av perioden var rundt 30–40 prosent. Når renheten nå er redusert til under 20 prosent, burde det føre til en viss reduksjon i straffen, for å unngå en generell og utilsiktet skjerping av straffenivået, jf. Rt-1995-870 og Rt-2008-1373 avsnitt 13.

Høyesteretts konklusjon avsnitt 24:

«Gitt styrkegraden i vår sak, som altså er på rundt 16–17 prosent, finner jeg det riktig å redusere straffen skjønnsmessig med om lag ti prosent sammenlignet med det straffenivået som er basert på en styrkegrad på 30–40 prosent. Denne generelle reduksjonen sammenlignet med det tidligere straffenivået bør i alminnelighet slå inn hvor heroinen har en styrkegrad på under 20 prosent. …» (uthevet her)

Dommere: Noer, Arntzen, Kallerud, Webster og Matningsdal.

Powered by Labrador CMS