Ifølge Høyesteretts flertall kan man ikke ta opp mobilen å skrive en melding selv om køen står helt stille.

Høyesterett: Mobilbruk under stans for rødt lys eller i kø må ansees ulovlig

Under dissens har Høyesterett avgjort at bruk av mobiltelefon under en kortvarig trafikal stans der bilen fortsatt er en aktiv del av trafikken, innebærer en overtredelse av forbudet.

Publisert Sist oppdatert

I to saker for lagmannsretten var de tiltalte frifunnet for overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring, fastsatt i forskrift til vegtrafikkloven.

I den ene saken hadde mobilbruken skjedd mens føreren stanset for rødt lys. I den andre saken ble telefonen benyttet mens bilen sto stille en kort periode på grunn av kø.

Under dissens 3-2 har Høyesterett kommet til at bruken av mobiltelefonen i begge tilfellene skjedde «under kjøring» og derfor innebar overtredelser av forbudet.

Les hele dommen her!

- Klar lovgjemmel

Flertallet ved dommerne Steinsvik, Webster og Bergh legger til grunn at bruk av mobiltelefon under kortvarig trafikal stans der bilen fortsatt er en aktiv del av trafikken, dekkes av ordlyden i forbudet om at føreren «ikke [må] bruke mobiltelefon under kjøring». Øvrige kilder ga støtte for at kortvarig trafikal stans var omfattet, og reelle hensyn tilsa ikke begrensninger i straffansvaret.

Flertallet mener kravet til klar lovhjemmel for straffansvar i Grunnloven § 96 og Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 7 var oppfylt.

«Selv om bilen tidvis står stille av trafikale grunner, er den fremdeles en aktiv del av trafikken. Trafikal stans på grunn av vikeplikt, stoppskilt, rødt lys eller kødannelse er en integrert del av ethvert ordinært trafikkbilde, og det er naturlig å anse uttrykket «under kjøring» for å omfatte slike hendelser. Det kan etter mitt syn ikke ha noen betydning at bilen hadde en start/stopp-funksjon der motoren ble slått av når bilen sto stille og bremsen ble holdt inne », påpeker dommer Steinsvik som var førstevoterende i saken.

Fikk bot på 2000 kroner

Dommer Noer og Normann som utgjorde mindretallet, la til grunn at forskriftsbestemmelsen er uklar og derfor ikke gir tilstrekkelig klar hjemmel for straffansvar.

«Dette er dagligdagse situasjoner som gjelder store deler av befolkningen – uavhengig av alder og bakgrunn. Etter mitt syn er det da ikke tilstrekkelig med en forskrift som gir hjemmel for å straffe mobilbruk «under kjøring». Grensene for hva som er tillatt, må trekkes opp av myndighetene, slik at det blir tilstrekkelig klart hva slags handlinger som fører til straff på dette feltet. Jeg har etter dette kommet til at det ikke er hjemmel for straff i vår sak, og stemmer for at anken forkastes», påpekte Noer.

Begge de tiltalte må betalte bot på 2 000 kroner, og ble i tillegg fradømt retten til å føre motorvogn i henholdsvis to og tre måneder.

Avgjørelsene klargjør rekkevidden av forbudet mot å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Powered by Labrador CMS