Høyesterett økte standarerstatningen i en sak der John Christian Elden representerte den fornærmede part.

Ny standard for oppreisningserstatning

Høyesterett mener det var på tide med en oppjustering av standarderstatningen for voldtekt til samleie, og hevet summen til 2 G, som i dag utgjør drøye 210.000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Justeringen kom i en dom som ble avsagt før helgen (HR-2022-980-A) der en jente som nettopp hadde fylt fjorten år, ble voldtatt av en gutt som på handlingstidspunktet var nærmere 18 år gammel.

- Det er fornuftig med en erstatningsordning som ikke behøver å bringes inn for Høyesterett med jevne mellomrom, og som nå tar høyde for den generelle prisutvikling i samfunnet. Reelt sett har oppreisningen gått ned år for år de siste ti årene, og nå tar den igjen dette fallet i pengeverdien, sier advokat John Christian Elden.

Han representerte den fornærmede parten i saken.

Sist justert i 2011

Høyesterett mener at tiden nå er inne for å oppjustere standarderstatningen for voldtekt til samleie. Dette på grunn av endringene i pengeverdien og den økonomiske utviklingen i tiden etter at nivået sist ble fastlagt i 2011.

I stedet for å fastsette et nytt, standard kronebeløp, mente Høyesterett at det er riktig å knytte erstatningsbeløpet til grunnbeløpet i folketrygden.

På den måten vil erstatningsnivået følge den økonomiske utviklingen i samfunnet, skriver Høyesterett i dommen.

I 2011 ble dette vurdert, men ordningen ble ikke valgt, fordi det ikke bare var hensynet til fallet i pengeverdien som ligger til grunn for å øke erstatningsbeløpet fra tid til annen, men også ny kunnskap om skadevirkningene ved seksuelle overgrep, påpekes det i dommen.

I dag er situasjonen annerledes, skriver førstvoterende Knut H. Kallerud, og viser til at det ikke er lagt frem materiale som tilsier en endret vurdering av skadevirkningene.

Sakens parter (HR-2022-980-A)

Den tiltalte var representert av advokat Øystein Ola Storrvik.

Fornærmede var representert av advokat John Christian Elden.

Påtalemyndigheten var representert av statsadvokat Kristine Herrebrøden.

Dommer i saken: Justitiarius Toril Marie Øke, Kristin Normann, Knut H. Kallerud, Ingvald Falch og Borgar Høgetveit Berg.

Det er derfor ingen viktige betenkeligheter med å knytte erstatningsbeløpet til grunnbeløpet i folketrygden, mener han.

Han legger til:

«Jeg føyer til at dersom det skulle vise seg at kunnskapen om skadevirkningene ved seksuelle overgrep tilsier at erstatningsbeløpet bør justeres, kan dette gjøres ved å endre omregningsfaktoren basert på grunnbeløpet.»

I 2011 var standarderstatningssummen på 150.000 kroner.

Grunnbeløpet pr. 1.mai 2021 var 106.399 kroner.

Jenta var 14, gutten 17

Spørsmålet til behandling i Høyesterett var utmålingen av straff og oppreisningserstatning etter voldtekt av en mindreårig, begått av en lovbryter som selv var under 18 år da forbrytelsen skjedde.

Det var i 2019 at gutten voldtok den fjorten år gamle jenta.

I Sogn og Fjordane tingrett ble gutten dømt til fengsel i to år og ti måneder, samt til å betale 175.000 kroner i erstatning. Gulating økte straffen til fengsel i tre år og tre måneder, og økte erstatningssummen til 225.000 kroner.

Gutten anket til Høyesterett, og anførte at straffen var for streng og erstatningsbeløpet for høyt, og viste til at han ikke hadde fylt 18 år på handlingstidspunktet.

Brant fornærmede med lighter

Selve voldtekten hadde flere skjerpende momenter, mener Høyesterett: Gutten var på besøk hos en miljøarbeider han kjente godt fra før og overnattet hjemme hos denne. Han traff da fornærmede, og oppsøkte henne flere ganger på hennes soverom. Hun avviste ham, men han satte seg oppå jenta, trakk av henne klærne og stakk fingre inn i hennes vagina. Gutten brant armene til jenta med en lighter for å få henne til å være stille,

Fornærmede fikk varige brennmerker og har fått diagnose posttraumatisk stresslidelse etter hendelsen.

Høyesterett trekker frem tre straffutmålingsmomenter som skjerpende omstendigheter som taler for høyere straffenivå enn tre år og tre måneder - før tiltaltes alder vurderes. Disse tre er volden og truslene, at fornærmede var et barn, og hennes skader etter angrepet.

De skjerpende momentene tilsier et straffenivå i overkant av fire år, før tiltaltes alder tas i betraktning, mener Høyesterett.

Formildende omstendigheter

At gutten var under 18 år, er et sentralt moment i formildende retning, påpeker Høyesterett. Den viser til at Grunnloven § 104 andre ledd som sier at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i avgjørelser som angår barn, og viser til FNs barnekonvensjon art. 3.

Retten viser også til at barnekonvensjonen sier at fengsling av barn skal være siste utvei, og for et kortest mulig tidsrom.

Videre at straffeloven § 33 sier at barn som er under 18 år på handlingstidspunktet bare kan idømmes ubetinget fengselsstraff når det er særlig påkrevd.

«For tiltalte i saken her svekkes vekten av aldersmomentet både fordi han på handlingstiden bare manglet noen måneder på å være fylt 18 år, og fordi han når straffen nå fastsettes og eventuelt skal sones, er en voksen mann. Soning av fengselsstraff kan tidligst påbegynnes når han nærmer seg 21 år», skriver Høyesterett i dommen.

Gjelder også unge lovbrytere

Det skjerpede straffenivået for alvorlige seksuallovbrudd må få betydning også for unge lovbrytere, mener Høyesterett.

Tiltalte var 17 år og ni måneder gammel da voldtekten ble begått.

Aktor tok til orde for at tiltaltes unge alder burde gi et fradrag på ni måneder i den ubetingede fengselsstraffen. Høyesterett mente at seks måneder er tilstrekkelig.

Den tiltalte ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder. Ett år av straffen ble gjort betinget, og prøvetiden satt til fem år.

På bakgrunn av overgrepets alvor ble erstatningen ikke redusert på grunn av tiltaltes unge alder. Derimot ble beløpet økt, fordi fornærmede er et barn, og satt til 240.000 kroner.

Powered by Labrador CMS