Høyesterett har behandlet straff for gjentatt seksuell omgang med hunder.

Mann dømt for seksuell omgang med tre hunder

Hundene ble ikke skadet, men gjerningene var et grovt brudd på dyrevelferdsloven, mener Høyesterett, som satte straffen til 75 dagers fengsel.

Publisert

Dommen i Høyesterett (HR-2022-737-A) gir retningslinjer for når en overtredelse av dyrevelferdsloven skal anses som grov, og for straffutmålingen ved seksuell omgang med dyr.

Mannen, som er født i 1990, ble for et år siden dømt i Nedre Romerike tingrett til fem måneders fengsel for overtredelse av dyrevelferdsloven § 37. Tingretten kom til at overtredelsen av dyrevelferdsloven var grov.

Grunnlaget for tiltalen var at han i perioden fra 2012 til 2020 hadde «gjentatte ganger seksuell omgang med hunder. Den seksuelle omgangen bestod av at han fikk hundene til å penetrere seg samt av at han sugde på dyrenes kjønnsorgan og/eller fikk dyrene til å slikke sitt kjønnsorgan».

Sakens parter

Den tiltalte mannen var representert av advokat Øystein Storrvik.

Påtalemyndigheten var representert av konstituert statsadvokat Stian F. Hermansen.

Dommere i Høyesterett var Jens Edvin A. Skoghøy, Bergljot Webster, Knut H. Kallerud, Per Erik Bergsjø og Kine Steinsvik.

Mannen var også tiltalt for å ha oppbevart 37 bilder og en video som dokumenterer seksuelle overgrep mot barn, eller fremstillinger som seksualiserer barn.

I tingrettsdommen ble også elektronisk utstyr inndratt, og mannen fikk forbud mot «å eie, stelle eller på noen annen måte dra omsorg for dyr inntil videre».

Lagmannsretten satte ned straffen

Han anket til Eidsivating lagmannsrett, som satte straffen ned til nitti dager, men for øvrig opprettholdt dommen fra tingretten.

Mannen anket så videre til Høyesterett over lovanvendelsen og straffutmålingen. Han mente at overtredelsen mot hundene ikke var grov, og at straffen var for streng.

I retten forklarte mannen at han hadde hatt seksuell omgang med tre ulike hunder - en schæfer, en golden retriever og en setter - om lag ti-femten ganger.

Høyesterett og lagmannsretten har lagt til grunn tingrettens beskrivelse av det straffbare forholdet, som ble beskrevet slik i tingrettens dom:

«En av hundene var hunden til ekskjæresten hans, en annen av hundene passet han for en bekjent, og den siste hunden fikk han tilgang til etter å ha fått kontakt med eieren på internett. Med denne personen utvekslet han erfaringer og ønsker vedørende seksuell omgang med blant annet hunder. I politiavhør har tiltalte forklart at det skjedde 20−30 ganger. Han mener nå han har fått tenkt seg bedre om, og at det ikke skjedde så mange ganger som det fremgår av politiavhøret, men heller 10−15 ganger.»

Mannen fremholdt at han «aldri holdt hundene fast på noe vis, og opplevde at den seksuelle omgangen var frivillig fra hundene».

Dyrs velferd skal vektlegges

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Per Erik Bergsjø, drøfter i dommen forarbeidene til dyrevelferdsloven som trådte i kraft 1. januar 2010. Lovutkastets intensjon var å beskytte dyr mot mishandling, vanskjøtsel og lidelse.

«Som følge av økt kunnskap og endringer i samfunnets holdninger, har det vært en utvikling i retning av å legge større vekt på dyrs velferd utover det å beskytte dem mot lidelse. … At dyrs velferd i økende grad skal vektlegges, står også sentralt i dyrevelferdsmeldingens etiske plattform, samt i dens mål og tiltak for å bedre dyrevelferden i Norge», uttalte Justisdepartementet i proposisjonen.

Dommer Bergsjø viser også til dyrevelferdsloven § 3, der det heter at «dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger».

Dyrevelferdsloven § 14 slår fast at det er forbudt å utøve vold mot dyr, å hensette dyr i hjelpeløs tilstand, og ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr, og bruke levende dyr som fór eller agn.

Sakkyndig: Kan hende at hunden setter pris på det

Dommer Bergsjø drøfter videre om mannens handlinger mot de tre hundene er grov, og i denne vurderingen skal omfang, virkninger og graden av utvist skyld vektlegges spesielt.

I lagmannsretten forklarte en sakkyndig at en hund kan være med på seksuelle aktiviteter som beskrevet i tiltalen «uten at det nødvendigvis medfører smerte eller ubehag, og at det også kan hende at dette er noe hunden setter pris på».

«Basert på den sakkyndiges vurderinger kan lagmannsretten ikke se at det er holdepunkter for at den seksuelle omgangen har medført fysisk eller mental skade eller smerte for de hundene foreliggende sak gjelder», heter det i dommen fra Eidsivating.

Høyesterettsdommer Bergsjø skriver at han ikke har noe grunnlag for å trekke denne konklusjonen i tvil, og legger den til grunn for sin vurdering.

- Markert brudd på etiske mål

«Men det er ikke et vilkår for å anse overtredelsen som grov at den seksuelle omgangen faktisk har ført til lidelse eller belastninger. Handlingene innebærer uansett et markert brudd på de etiske mål for hvordan dyr skal behandles. Etter mitt syn er det også et moment at denne formen for seksuell omgang ifølge de sakkyndige rapportene i saken generelt er egnet til å forårsake i hvert fall et visst ubehag.»

Høyesterett legger også vekt på at overgrepene har skjedd minst tjue ganger over en periode på sju år, og at mannen fikk overlevert en av hundene for å misbruke den etter avtale med eieren. Dette er også et argument for å anse overtredelsen som grov, mener Høyesterett.

«Jeg er kommet til at overtredelsen må anses som grov, men jeg er enig med lagmannsretten i at forholdet ligger i det nedre sjiktet av det som rammes av dyrevelferdsloven § 37 andre ledd.»

Kuttet straffen fra lagmannsretten med 15 dager

Mannen ble dømt til fengsel i tjue dager i lagmannsretten for tiltalens post II, som gjaldt oppbevaring av bilder og en video som dokumenterte seksuelle overgrep mot barn. Denne straffen opprettholdt Høyesterett.

Høyesterett kom til at en passende, samlet straff er 75 dagers fengsel. Avgjørelsen fra både tingretten og lagmannsretten om beslag av elektronisk utstyr og forbud mot å eie, stelle eller ha omsorg for dyr inntil videre, ble opprettholdt.

Dommen kan du lese i sin helhet her.

Powered by Labrador CMS