Høyesterettsdommer Kine Steinsvik.

Mann dømt for omsetning av 102 kilo hasj er ikke i kjernemålgruppen for narkotikaprogram

32-åringen fikk i lagmannsretten en betinget fengselsstraff på fem år og to måneder under vilkår om gjennomføring av narkotikaprogram med domstolskontroll. Nå har Høyesterett omgjort dommen, og mannen må sone i fengsel likevel.

Publisert

Dette fremgår av en høyesterettsavgjørelse (HR-2024-420-A) kunngjort onsdag ettermiddag.

Saken gjaldt en 32 år gammel mann som gjennom sin deltakelse i en organisert kriminell gruppe hadde distribuert og omsatt en betydelig mengde narkotika. 

Ifølge dommen hadde han en sentral lederrolle i gruppen, og han skal ha organisert distribusjon av 102 kilo hasj blant annet til Trøndelag. 

I Frostating lagmannsrett ble han i fjor høst dømt til fengsel i fem år og to måneder, men hvor straffen ble gjort betinget under vilkår om at han gjennomførte narkotikaprogram med domstolskontroll - en såkalt «ND-dom».

Programmet er et alternativ til ubetinget fengsel som gir rusmisbrukere hjelp til å bli rus- og kriminalitetsfrie.

Lagmannsretten skrev i sin avgjørelse at det ikke var tvil om at en slik løsning er det som «gir klart størst sannsynlighet for at A ikke vil falle tilbake til nytt rusmisbruk og ny kriminalitet».

Påtalemyndigheten anket dommen, og nå har Høyesterett altså konkludert med at 32-årigen må sone i fengsel likevel. 

Disse var i Høyesterett:

På vegne av påtalemyndigheten: Statsadvokat Kaia Strandjord

På vegne av domfelte: Marius Dietrichson, advokat og partner i Advokatfirmaet Dietrichson

Høyesterett i avdeling med følgende dommere: Kine Steinsvik, Hilde Indreberg, Henrik Bull, Ingvald Falch og Thom Arne Hellerslia

- Utenfor kjernen av målgruppen for ND-dom

Førstvoterende dommer Kine Steinsvik påpeker riktignok i sin redegjørelse at hverken lov eller forskrift utelukker bruk av ND-dom i tilfeller av grov narkotikakriminalitet. 

«Ved den konkrete avveiningen som må gjøres, vil imidlertid de allmennpreventive hensynene som gjør seg gjeldende ved slike narkotikaovertredelser, innebære at terskelen for fullt ut betinget dom i praksis vil ligge meget høyt», skriver hun.

Steinsvik slutter seg til lagmannsrettens vurdering av at grunnvilkåret om narkotikaavhengighet er oppfylt i mannens tilfelle. 

Selv om narkotikavirksomheten hadde vært profittmotivert, hadde han utvilsomt hatt et stort forbruk av cannabis, forklares det i dommen.

«Det er samtidig klart at mengden narkotika saken gjelder, gjør at det ikke er noen klar sammenheng mellom misbruket og den omfattende narkotikakriminaliteten», skriver førstvoterende. 

Sammenholdt med profittmotivet, gjør dette at mannen ikke befinner seg i kjernen av målgruppen for ND-dom, mener Steinsvik.

- Kan vanskelig kombineres med ubetinget dom

32-åring er allerede under soning av en annen dom, også denne for narkotikaovertredelser. Den pågående soningen vanskeliggjør bruken av ND-dom, mener Høyesterett.

Den andre dommen er ubetinget, og endt soning vil være høsten 2027 dersom mannen ikke prøveløslates tidligere. 

Gjennomføringen av en ND-dom må skje innen utløpet av en prøvetid fastsatt av retten, og prøvetiden kan ikke strekke seg ut over fem år regnet fra endelig avsagt dom, forklarer Steinsvik.

Dersom mannen løslates i 2027, vil det kun gjenstå om lag ett år og fem måneder til utløpet av den maksimale prøvetiden som kan fastsettes i den nye dommen.

«Gjennomføring av narkotikaprogram lar seg da etter mitt syn vanskelig kombinere med en ubetinget del av en viss lengde, noe som i større grad enn en fullt ut betinget dom kunne ha gjenspeilet alvoret i saken», skriver førstvoterende.

- Ikke tilstrekkelige holdepunkter for ND-dom

Ettersom Høyesterett ikke anså det som aktuelt med en kombinasjon av ubetinget fengsel og dom på narkotikaprogram med domstolskontroll, ble det reist spørsmål om straffen fullt ut skulle gjøres betinget med vilkår om narkotikaprogram.

For dette må det foreligge «helt ekstraordinære forhold», understreker Steinsvik.

Hun påpeker at mannen «har vist en meget positiv utvikling under soningen så langt», og at «opplysningene i saken underbygger at han fremstår som motivert for rehabilitering til et liv uten rus og kriminalitet».

Ifølge Høyesterett er det likevel ikke tilstrekkelige holdepunkter til å konstatere at narkotikaprogram med domstolskontroll best ivaretar formålet om å forebygge ny kriminalitet og fremme rehabilitering i mannens tilfelle.

Sammenholdt med sakens alvor gjør dette at fengselsstraffen må fullbyrdes, konkluderer retten enstemmig.

Les hele avgjørelsen fra Høyesterett her.

Powered by Labrador CMS