Kontaktforbudet mannen ble ilagt, dekket hele hjembyen hans.

Høyesterett: Kontaktforbud med elektronisk kontroll som innebar at domfelte måtte flytte fra hjemstedet, utgjorde et uforholdsmessig inngrep

Lagmannsretten hadde fastsatt en sone som medførte at mannen måtte flytte fra hjemstedet der det nødvendige helsetilbudet og hans eneste sosiale nettverk befant seg.

Publisert Sist oppdatert

De fleste av bruddene på besøksforbudet hadde skjedd på initiativ fra fornærmede, og hjemstedet måtte holdes utenfor sonen, ifølge Høyesterett.

Etter straffeloven § 57 kan det ilegges kontaktforbud når det er grunn til å tro at domfelte vil begå en straffbar handling overfor en annen person, forfølge eller krenke vedkommende. Et slikt kontaktforbud kan i tillegg suppleres med elektronisk kontroll av at domfelte ikke beveger seg inn i et område som er omfattet av forbudet.

Kontaktforbud med elektronisk kontroll kan bare bestemmes dersom det anses «nødvendig for at kontaktforbudet skal bli overholdt» og under forutsetning av «at inngrepet er forholdsmessig».

I november i fjor fastsatte Hålogaland lagmannsrett en bestemt sone for elektronisk kontroll etter at en mann ved seks anledninger hadde brutt besøksforbudet han var ilagt etter tilfeller av vold mot en fornærmet kvinne.

Sonen var fastsatt slik at politiet skulle kunne nå frem til fornærmede før domfelte dersom han beveget seg inn i sonen, og dekket derfor et stort geografisk område som blant annet omfattet hjembyen som han bodde og var oppvokst i.

- Fornærmede initierte kontakten

Høyesterett kom derimot til at sonen som ble fastsatt utgjorde et uforholdsmessig inngrep mot den domfelte mannen.

I Høyesteretts redegjørelse av saken påpekes det at domfelte, som tilhører et alkohol- og narkotikabelastet miljø på hjemstedet, er svært ressurssvak, uføretrygdet og uten fast bopel. Han skal også ha helseproblemer som krever oppfølging av helsetjenesten, samtidig som hans eneste nettverk gjennom slekt og venner befinner seg på hjemstedet som ligger innenfor sonen.

Selv om fornærmede hadde flyttet en halvtimes kjøretur unna, er også hun avhengig av å kunne benytte seg av det samme helsetilbudet. Til tross for den store sannsynligheten for at partene vil kunne støte på hverandre der, mente førstvoterende dommer Matheson at det ikke er tilstrekkelig høy fare for at mannen vil utøve vold mot fornærmede om de skulle møtes.

- Domfelte utøvde bare vold mot fornærmede ved ett av de seks tilfellene av brudd på besøksforbudet. Ved fem av disse seks tilfellene var det også fornærmede som tok initiativet til kontakten, skriver Matheson.

En enstemmig Høyesterett kom derfor til, på bakgrunn av den lave risikoen for nye krenkelser, fornærmedes kontaktsøkende opptreden og de negative konsekvensene en eventuell flytting ville medføre for mannens livssituasjon, at domfeltes hjemsted må holdes utenfor sonen som er underlagt elektronisk kontroll.

Her kan du lese hele dommen fra Høyesterett.

Powered by Labrador CMS