De ulike metodene for omregning av amfetaminolje til brukerdoser med amfetamin, kunne få betydning for straffen.

Høyesterett: 13,6 kilo amfetaminolje tilsvarer 40 kilo amfetamin

Hvordan omregne oljen til brukerdoser? Høyesterett har valgt metode, og satte straffen til fengsel i ni år og seks måneder.

Publisert

Høyesterett avsa 23. juni dom (HR-2022-1259-A) i en sak mot en mann fra Litauen som var funnet skyldig i oppbevaring av amfetaminolje og noe amfetamin i pulverform.

Spørsmålet Høyesterett tok stilling til, var hvordan mengden amfetamin i amfetaminoljen skulle beregnes, og hvilken metode som er den riktige å benytte til dette formålet.

Det var i 2020 at tiltalte ble stoppet av politiet da han kjørte personbil i Nannestad. Kvelden før kjøringen hadde han inntatt kokain, og han hadde en omregnet alkoholpromille på 0,2.

Hendelsen førte til at politiet ransaket tiltaltes eiendom, der de beslagla 0,9 kilo amfetamin i pulverform med normal styrkegrad, og to kanner med til sammen 13,6 kilo amfetaminolje.

Tiltalte ble ved Romerike og Glåmdal tingrett dømt for oppbevaring av en meget betydelig mengde narkotika. Han ble også dømt for kjøring i påvirket tilstand, og til inndragning av diverse gjenstander.

Straffen ble satt til fengsel i ni år og seks måneder. Dommen ble anket til Eidsivating lagmannsrett. Her tiltrådte rettens flertall tingrettens straffutmåling, etter fradrag for tilståelse. Tiltalte mente at lagmannsrettens dom bygget på et for høyt kvantum amfetamin, og det ble anket over straffeutmålingen.

Straffelengden avhengig av beregningsmetoden

Sakens parter

Den tiltalte mannen var representert av advokat Brynjulf Risnes.

Påtalemyndigheten var representert ved konstituert statsadvokat Daniel Sollie.

Dommere i Høyesterett var justitiarius Toril Marie Øie, Ragnhild Noer, Knut H. Kallerud, Wenche Elizabeth Arntzen og Espen Bergh.

Amfetaminolje i ren form er ikke egnet til å brukes som rusmiddel. Oljen har en ubehagelig smak og lukt, og kan gi etseskader om den drikkes, heter det i dommen.

Oljen må derfor behandles for å få den brukbar til rusformål. Retten måtte derfor finne frem til hvilken metode som skulle brukes for mengdeberegningen.

Høyesterett kunne i sin vurdering enten ta utgangspunkt i vekten av amfetaminolje i flytende form med et innhold på vel 60 prosent amfetamin, vekten av utskilt amfetaminsulfat i ren form eller vekten av amfetaminblanding med alminnelig styrkegrad på rundt 30 prosent.

«De ulike metodene vil kunne få betydning for straffen. Det har sammenheng med at mengden amfetamin man kommer fram til, kan variere avhengig av hvilket stoff man beregner ut fra og hvordan man tar hensyn til styrkegraden», heter det i dommen.

Valgte amfetaminblanding med alminnelig styrkegrad

Ved sin vurdering gikk Høyesterett gjennom tidligere høyesterettspraksis tilknyttet amfetaminolje og dyrking av cannabisplanter. Denne gjennomgangen viste at det ved omregning fra ubearbeidet stoff kan ses hen til den mengden brukbar narkotika som stoffet kan gi opphav til.

Høyesterett sluttet seg videre til lagmannsrettens vurdering, der flertallet mente at omregning til salgbart amfetamin var «nødvendig for å fange opp alvoret i den økte spredningsfaren som knytter seg til siktedes bearbeidelsesopplegg».

Høyesterett la vekt på at mannen planla å produsere amfetamin med normal styrkegrad av oljen.

Det ble videre uttalt at det ved omregningen, som i narkotikasaker generelt, må «tas utgangspunkt i en renhetsgrad innenfor normalområdet. Å fastsette straffen basert på mengden amfetaminolje korrigert for høy styrkegrad eller basert på ren amfetamin med et skjønnsmessig tillegg for styrkegrad, ville i praksis gi en lavere stoffmengde. Det ville ikke gjenspeile alvoret i domfeltes plan om å produsere en stor mengde brukerdoser amfetamin for salg.».

Tilsvarte om lag førti kilo

Tiltalte måtte således straffes for oppbevaring av en mengde stoff som tilsvarer om lag førti kilo amfetamin med normal styrkegrad.

Strafferammen for befatning med en betydelig mengde narkotika er fengsel i femten år, jf. straffeloven § 232 andre ledd. Ettersom tiltalte tilsto forholdet, måtte det gis en strafferabatt på tjue prosent. Kjøringen i ruspåvirket tilstand utgjorde isolert sett bare et bøteforhold, og som i lagmannsretten ble straffen satt til fengsel i ni år og seks måneder.

Powered by Labrador CMS