Full frifinnelse for Danske Bank etter direktørsvindel i hundremillionersklassen

Energikonsernet Edison la ansvaret over på Danske Bank da norgessjefen ble lurt til å overføre 130 millioner kroner til to kontoer i Hong Kong. Både tingretten og lagmannsretten ga medhold, men Høyesterett setter punktum i bankens favør.

Publisert

Dette fremgår av en høyesterettsavgjørelse (HR-2024-990-A) avsagt 31. mai, hvor det reises spørsmål om erstatningsansvar for Danske Bank etter at en av bankens profesjonelle bedriftskunder, Edison, ble svindlet for om lag 130 millioner kroner.

Edison er et internasjonalt energikonsern etablert i en rekke land - deriblant i Norge. Det var norgessjefen som i 2019 mottok en e-post fra en svindler som utga seg for å være daglig leder på hovedkontoret i Italia. Her fikk han beskjed om å følge betalingsinstrukser vedrørende et oppkjøp i Kina.

Svindleren ba om full diskresjon, også internt, og i løpet av to uker hadde norgessjefen, som hadde enesignatur og prokura for Edison Norge, gjennomført totalt 13 betalinger via Danske Bank, til to ulike kontoer registrert i Hong Kong. 

Da bedrageriet ble avdekket to dager etter den siste transaksjonen, var mesteparten av pengene allerede tapt. 

Edison reiste erstatningssøksmål mot Danske Bank, og fikk medhold både i tingretten og i lagmannsretten.

Nå har Høyesterett omsider landet på motsatt konklusjon. 

Disse var i Høyesterett:

  • På vegne av Danske Bank: Olav Fredrik Perland, advokat og partner i Wiersholm
  • Finans Norge var partshjelp for Danske Bank, og stilte med Henning Harborg, advokat og partner i Thommessen, som prosessfullmektig
  • På vegne av Edison: Nils Christian Langtvedt, advokat og partner i Hjort
  • Høyesterett i avdeling med følgende dommere: Borgar Høgetveit Berg, Wenche E. Arntzen, Erik Thyness, Are Stenvik og Aage Thor Falkanger

- Autoriserte betalinger

Det sentrale spørsmålet for Høyesterett, var om Danske Bank var erstatningsansvarlige overfor Edison for ikke å ha advart selskapet mot overføringene til Hong Kong. 

Edison gjorde prinsipalt gjeldende at betalingstransaksjonene var uautoriserte, og at dette utløste ansvar etter finansavtaleloven 1999 § 35 første ledd. 

Dette avviste Høyesterett, som konkluderte med at de 13 betalingene var autoriserte av Edison Norge.

Glipp fra bankens «fraud engine» 

Heller ikke Edisons subsidiære anførsel om uaktsomhet førte frem hos dommerne i siste instans.

Danske Banks «fraud engine», altså bankens automatiserte system for å oppdage mistenkelige transaksjoner, var av ukjent årsak ikke aktivert for betalinger fra Edison, og selskapet mente derfor at banken hadde opptrådt uaktsomt.

Førstvoterende dommer Borgar Høgetveit Berg slo innledningsvis fast at Danske Bank ikke hadde noen avtalefestet plikt til å kontrollere kundens betalingsavgjørelser for å forbygge mot intern eller ekstern svindel.

Han kunne heller ikke se at et krav for banker om å ha systematiske tiltak mot risikoen for bedrageri ved autoriserte betalinger, kunne utledes fra lov, forskrift eller direktiv.

Ingen påvist bransjepraksis

Til slutt vurderte Høyesterett om hvorvidt det fantes en bransjepraksis som tilsa at Danske Bank hadde opptrådt uaktsomt for ikke å ha varslet Edison om transaksjonene.

«Eg legg til grunn at bankar, for å motverke at autoriserte transaksjonar blir gjorde av eller under påverknad frå uheiderlege medarbeidarar i verksemda eller utanforståande, i større eller mindre grad også har rutinar som rettar seg mot slike transaksjonar. Men nokon normerande bransjepraksis – eller kva for «sikkerheitsnivå» denne i så fall ligg på – er ikkje påvist», skrev Høgetveit Berg.

Uten en etablert bransjepraksis, må bankene gjøre dette på den måten de selv finner tjenlig, forklarte han. 

Dermed måtte det også konkluderes med at Danske Banks brudd på eventuelle interne rutiner, uansett ikke kunne gi grunnlag for erstatningsansvar. 

De fire øvrige høyesterettsdommerne stemte i, og Danske Bank gikk seirende ut. 

Hele dommen fra Høyesterett kan du lese her

Powered by Labrador CMS