Far kløp og kilte spedbarn omkring kjønnsorgan – frifunnet i Høyesterett

Moren til den seks måneder gamle datteren anmeldte barnefar for seksuell handling etter berøringer som også Høyesterett mente falt utenfor naturlig barnestell. Mangel på seksuell motivasjon bak handlingen gjorde at retten likevel landet på frifinnelse.

Publisert Sist oppdatert

Dette fremgår av en høyesterettsavgjørelse (HR-2023-2436-A) som ble avsagt 21. desember.

En far hadde blitt filmet og fotografert av barnets mor mens han i forbindelse med stell av deres halvt år gamle datter hadde berørt barnet inntil kjønnsorganet.

Ifølge dommens beskrivelser av videomaterialet, skal faren ha kløpet og kilt barnet i området omkring kjønnsorganet i noe under ti sekunder. 

Da moren senere flyttet ut, brukte hun filmene og fotografiene som grunnlag for en anmeldelse av barnefaren. Han ble tiltalt for seksuell handling, og ble i lagmannsretten dømt til 45 dagers fengsel.

Mannen anket dommen, og rett før jul ble han frifunnet i Høyesterett.

Disse var i Høyesterett:

  • Forsvarer og prosessfullmektig på vegne av barnefaren:
    John Christian Elden, advokat og partner i Elden Advokatfirma
  • Prosessfullmektig på vegne av påtalemyndigheten:
    Statsadvokat Anders Mandal Funnemark
  • Høyesterett i avdeling med følgende dommere: 
    Knut Erik Sæther, Kine Steinsvik, Ingvald Falch, Per Erik Bergsjø og Aage Thor Falkanger

– Av betydning om motivet er seksuelt

Frifinnelsen i siste instans bygger på at lagmannsretten skal ha utført feil lovanvendelse da barnefaren ble dømt for seksuell handling med barn under 16 år etter straffeloven § 304

For overtredelse av straffebudet, slår Høyesterett fast at det må foretas en helhetsvurdering av handlingen med utgangspunkt i dens ytre trekk – hvor intim berøringen er, dens varighet og dens intensitet.

I tillegg vil relasjonen mellom de involverte, deres alder og formålet med berøringen, spille inn. 

«Det har betydning om handlingen er seksuelt motivert. Ikke enhver handling med et visst seksuelt preg er straffbar», skriver førstvoterende dommer Knut Erik Sæther.

«I den situasjonen vi står overfor i saken her – en forelders handlinger i tilknytning til stell av et spedbarn, der nakenhet og berøring av barnets kjønnsorgan inngår som en normal og legitim del – er det en viss margin før en upassende, uforsiktig eller klønete berøring utløser straffansvar», legger han til. 

– Grensetilfelle

Høyesterett er enig med lagmannsretten i at barnefarens berøringer i den aktuelle situasjonen ikke kan sies å inngå naturlig i selve barnestellet.

Likevel skriver dommer Sæther at man i dette tilfellet er innenfor marginen av hva som tillates før straffbarhetsgrensen er overtrådt. 

«Jeg legger vekt på at tiltalte ikke hadde noen seksuell motivasjon for handlingen, som er relativt kortvarig og ikke særlig integritetskrenkende. 

Vi står imidlertid overfor et grensetilfelle, og utfallet kunne lett blitt annerledes dersom berøringen hadde vart lenger eller hatt et mer seksuelt tilsnitt», heter det i dommen.

Høyesterett konkluderte enstemmig med at nedre grense for straff etter § 304 ikke var overskredet. Barnefaren ble dermed frifunnet.

Hele avgjørelsen fra Høyesterett kan du lese her

Powered by Labrador CMS