Bilselger unnlot å føre regnskap for 35 millioner - Høyesterett doblet straffen

Ny dom klargjør grensen mellom regnskapsovertredelse og grov regnskapsovertredelse.

En tidligere daglig leder og styreleder av et selskap som drev handel av bruktbiler, unnlot å føre regnskap over en periode på nesten to og et halvt år. Totalt er det drøyt 35 millioner kroner i omsetning som myndighetene mangler innsyn i.

Høyesterett skulle ta stilling til hvorvidt unnlatelsen var å regne som en grov regnskapsovertredelse, og hva straffen skulle bli.

At forholdet hadde pågått over tid, det var risiko for betydelig økonomisk skade og manglende regnskap gjorde det vanskelig å kontrollere virksomheten, ble avgjørende momenter da Høyesterett, i motsetning til lagmannsretten, konkluderte med at overtredelsen var grov.

«At tiltalte etter hvert forsøkte å få orden på regnskapene ved å engasjere regnskapskyndige, kan etter mitt syn – slik forholdene her ligger an – ikke endre at regnskapsovertredelsen må betegnes som grov. Det sentrale ved vurderingen er de momentene ved handlingen som er nevnt i § 393, og disse taler med tyngde for at regnskapsovertredelsen i saken her er grov», skriver førstevoterende Kristin Normann.

De samme momentene ble avgjørende ved utmåling av straffen, som Høyesterett doblet fra 60 til 120 dager, selv om førstevoterende mener «(...) mye tilsier at straffen burde vært strengere enn dette».

Hele dommen kan du lese her!

Powered by Labrador CMS