John Christian Elden mener at advokatloven bør gi advokater mulighet til domstolsprøving av grunnlaget for Advokatbevillingsnemndens suspensjonsvedtak.

Etterlyser bedre vern for advokater: Klienten får tilbake advokatbevillingen

Høyesteretts ankeutvalg slapp ikke inn påtalemyndighetens anke, og Abdelilah Saeme er dermed endelig frifunnet. Advokat John Christian Elden etterlyser bedre arbeidsrettslig vern for advokater.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere advokat Abdelilah Saeme ble frifunnet for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett. Nå er dommen rettskraftig, skriver Rett24.

Nå reagerer hans advokat, John Christian Elden, på at advokater kan bli fratatt levebrødet lenge før en rettskraftig dom foreligger, ved at bevillingen kan suspenderes etter en siktelse.

– Hadde advokat Saeme for eksempel vært lege eller drosjesjåfør, hadde han hatt krav på at både tilsynsmyndigheten og domstolene i alle trinn kunne prøve suspensjonsvedtaket fullt ut, og da for halvannet år siden ha kommet til at forholdene Saeme var beskyldt for ikke var straffbare ved at påtalemyndighetene brukte loven feil. Nå har han mistet mange klienter, og hele arbeidet gjennom lang tid, grunnet en uriktig lovforståelse, noe som er svært uheldig for rettssystemet vårt, sier Elden til Rett24.

- Utenfor hva retten kan avgjøre

Advokat Saeme krevde såkalt utsatt iverksettelse av suspensjonsvedtaket i Oslo tingrett, altså at vedtaket ikke skulle ha virkning før det forelå endelig dom. Tingretten avviste kravet, og viste til at den bare kunne behandle vedtak om tilbakekall, ikke vedtak om suspensjon.

Saken ble anket til Borgarting lagmannsrett, som opprettholdt Oslo tingretts beslutning:

«Blir en advokat siktet for et lovbrudd som kan medføre tap av advokatbevillingen, kan Advokatbevillingsnemnden bestemme at bevillingen skal tre ut av kraft inntil saken er endelig avgjort, jfr. domstolloven § 230 fjerde ledd. Suspensjonsvedtaket kan bringes inn for retten, jf. domstolloven § 226 andre ledd femte punktum.

Ingen av disse to bestemmelsene tillegger domstolen kompetanse til å beslutte utsatt iverksettelse av suspensjonen. Dette i motsetning til der hvor det er reist søksmål om gyldigheten av et tilbakekallingsvedtak, jf. § 230 første ledd tredje punktum. Å utsette iverksettelsen av et suspensjonsvedtak ligger derfor utenfor hva retten kan avgjøre med hjemmel i domstolloven.»

- Klientmidler

Saeme ble i 2020 tiltalt for korrupsjon, etter at han i 2013 hadde hentet 5500 euro kontant i Tyskland for en klient han var oppnevnt som forsvarer for. Klienten var siktet for oppbevaring av to kilo heroin. Ifølge Saeme var pengene klientmidler, og de ble tilbakebetalt klienten i 2014.

Ifølge tiltalen skal advokat Saeme ha gitt klienten «en forestilling om at han ved hjelp av pengene ville sørge for at klienten hverken ble tiltalt eller domfelt for oppbevaring av heroinen».

Lagmannsretten kom - i likhet med Oslo tingrett - til at bevissituasjonen var såpass uklar at det ikke var hevet over enhver rimelig tvil at Saeme hadde mottatt eller akseptert et tilbud om en fordel for seg selv, og at man ikke kunne se bort fra at det var snakk om klientmidler. Dommen kan du lese her.

Høyesteretts ankeutvalg, ved dommerne Arne Ringnes, Knut H. Kallerud og Borgar Høgetveit Berg avviste torsdag påtalemyndighetens anke.

Advokat John Christian Elden oppfordrer Advokatforeningen og Stortinget til å gi advokater bedre arbeidsrettslig vern i den nye advokatloven, skriver Rett24.

Powered by Labrador CMS