Norges Høyesterett. Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons/

Høyesterett forkastet sexdukke-anke

JU§NYTT. Mener at sexdukker som ser ut som barn også regnes som «fremstilling» etter straffeloven.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesterett kom i enstemmig dom 10. september 2019 til at befatning med sexdukker som fremstiller mindreårige rammes av straffeloven § 311, hvor de aktuelle delen av bestemmelsen lyder:

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som a) produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn,

c) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale,

Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år.»

En mann kjøpte over internett en dukke som hadde proporsjoner som et barn, og var utformet med tanke på seksuelle formål. Det var klart at dukken hadde slike karakteristiske trekk at den innebar seksualisering av barn (avsnitt 17). Det sentrale spørsmålet var derfor om dukken kan anses som en fremstilling i lovens forstand, noe Høyesterett kom til (avsnitt 18-25).

Uttrykket favner vidt, og etter alminnelig språkbruk kan det omfatte tekst, bilder, filmer og flerdimensjonale fremstillinger som gjenstander, for eksempel dukker. Det var ikke grunnlag for å tolke loven innskrenkende, og kravet til klar lovhjemmel i Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7 var ikke til hinder for domfellelse.

I lagmannsretten var mannen dømt til 60 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot, og mannens anke ble forkastet.

Dommere: Østensen Berglund, Thyness, Høgetveit Berg, Møse og Indreberg.

Du kan lese hele avgjørelsen her!

Powered by Labrador CMS